عربستان برای غرب چالش برانگیزتر از روسیه است: دکتور علی احمد کریمی

   دکتور علی احمد کریمی کین لیوینگستون شهردارسابق لندن ،معتقد است که تهدید عربستان برای انگلس وغرب بمراتب خطرناک ترازروسیه است. این سیاستمدارکهنه کارانگلس درگفتگویی با شبکه روسیه امروزداعش راخطربرای تمام کشورهای غرب نامید. اساسا عربستان سعودی ازمتحدین سابقه دارغرب است اما همواره به سازمانهای افراطی وتندگرا که اعمال ورفتارآنان با اصول وآموزه های پاک پیامبراسلام مغایرت دارد کمک های مالی مینماید. حامیان مالی تروریست امنیت بین المللی رابه مخاطره افگنده اند.

                                                                                                                                               به باورشهردارسابق لندن حادثه دلخراش 11 سپتمبردرنیویارک مولود کمکهای امریکا به مجاهدین افغان بود که تاامروزجنگ وبرادرکشی درافغانستان ادامه دارد. سیاست های سلطه جویانه ومنفعت طلبانه غرب باعث تشویق وتقویت داعش وتروریست ها درجهان گردیده است. امریکا درمبارزه باداعش به کجراهه میرود.امریکا بجای مبارزه مشترک باداعش در جنگ خبری برعلیه روسیه ورهبری آن از واقعیت های عینی چشم پوشی مینماید گویا بدترین نوع تبعیض را برعلیه روسی زبان ها درجمهوری های سابق ومخصوصا درکشورهای بالتیک نمی بیند ونمی شنوند. سیاست فشاردرروابط بین المللی و موضعگیریهای یک جانبه وغیربیطرفانه غرب، ازآن جمله دراوکرائین دامنه اختلافات را وسیع ترمیگرداند. این سیاستمدارانگلس هوشدارمیدهد اگرتدابیرواقعا موثروبجا وبطورمشترک برعلیه داعش اتخاذنگردد دستآوردهای علمی وپیشرفت بشریت درزمینه های مختلف به هدرخواهدرفت. کشورهای تندگرا وافراطی اسلامی مانند عربستان سعودی وقطرازحامیان مالی تروریسم اند وبیشترازهفتادسال است که این کشورها جنبش ساری وانسانیت ستیزوهابی را به کشورهای منطقه کمک مینمایندکه القاعده وطالبان فرزندان نامشروع این جنبش اند ومتاسفانه واشنگتن تاهنوزبه صداقت همکاری مشترک با روسیه وایران درمبارزه با این جنبشهای ساری و وهابیگرایی اعتماد ندارد. امریکا وغرب دراثرشکست های اخلاقی وسیاسی درافغانستان وعراق اعتبارخودرا ازدست داده اند وبه تنهایی نمی توانند درجنگ باداعش پیروزگردند. عربستان جندین نسل جنگجویان قسی القلب وبیرحم را تربیت نموده است،ایدیالوژی وهابی وداعش وجوه مشترک دارند، داعش درقتل وکشتاربین سنی وشیعه وحتی پیروان سایرادیان فرق نمی گذارد، درعربستان به علاوه نقض حقوق بشروبی احترامی به ساده ترین حقوق زنان درمقابل ناراضیان وطرفداران آزادی های مدنی بطوریکسان رفتارمینماید وناراضیان شیعه وسنی را اعدام مینماید. غرب به خاطرمنافع خود تا کنون ازهرنوع فشاربرعلیه عربستان بخاطردفاع ازحقوق بشروکرامتهای انسانی وتربیت قرارگاههای جنگجویان خودداری ورزیده است وادمه این نوع پشتبانی هادردرازمدت به ضررکشورهای غرب خواهد بود، شهردارسابق لندن برای پیروزی با داعش پیشنهاد مینماید تاغرب بطورمشترک باکشورهای روسیه،ایران،چین،هندوسایرکشورجهان متحد گردد.دنیا وارد مرحله حساس گردیده است. غرب به خاطر سهل انگاری و  بی اعتنایی دراین مرحله حساس قیمت گزاف ترازجنگ دوم جهانی خواهد پرداخت. غرب حق ندارد درمقابل عربستان سعودی وقطر که به صادرات افراطگرایی درکشورهای مختلف ادامه میدهند چشم پوشی نماید تا زمانیکه منابع مالی تروریست هاقطع نگردد مبارزه باداعش نتیجه مطلوب نه خواهدداد، تنها با اتحاد صادقانه وبدون توجه به سیاست های دوگانه وتفریق تروریست ها به خوب وبد داعش مهارمیگردد. کارشناسان وتحلیل گران روسیه تلاش های جداگانه عربستان را درچارچوب اتحاد کشورهای اسلامی درمبارزه  باداعش تبلیغات بلندپروازنه ارزیابی می نمایند که به وافعیت های عینی منطقه مطابقت ندارد، عربستان درسوریه باحمایت ازجنبشهای افراطگرامانند جیش الاسلام وجیش الفتح باعث تشویق وتحریک بیشترداعش گردیده است.امریکا وغرب که درآغازبه عملیات نظامی روسیه درسوریه بدبین بودند، امروزتایید مینمایندکه روسیه درمدت کوتاه توانست ضربات محسوس به داعش وارد نماید، اگرچه روابط روسیه وعربستان سعودی ظاهرا رنگ وشکل دوستانه دارد اما عربستان مخالفت خودرا درمقابل روسیه پنهان نمی نمایدومخالفت های سیاسی ورقابت های اقتصادی خودرا برعلیه روسیه ادامه میدهد وبا حمایت ازجنبشهای افراطی درسوریه میگوید سوریه به قبرستان مسکو تبدیل خواهد گردید. عربستان بعدازامضای توافقنامه هستوی ایران با غرب وائتلاف روسیه با عراق، سوریه وایران درمبارزه باداعش چون بازیگر قوی درمنطقه احساس ضعف و خطرمینماید وازاعتراضات علنی متحدین خود درغرب مبنی به نقض حقوق بشرجذابیت سابق خودرا ازدست داده است، ولی بازهم غربی ها به سرکردگی امریکا علاقمند نیستند تا اشتباه عراق وسوریه ولبیا را برعلیه متحد سابقه داروآزموده خودعربستان تکرارنمایند غربی ها میدانند که سرنگونی سران دائم العمر کشورهای خاورمیانه مانند عراق وسوریه منجربه بی ثباتی غیرقابل کنترل وتشویق وتقویت داعش گردیده است اما ازادامه نقض حقوق بشروکمک های مالی عربستان سعودی وقطربه افراطی های نیزتحت فشارافکارعمومی درکشورهای خود، ادامه این وضع راخطربه منافع درازمدت شان درمقابل بازیگران قوی مانند روسیه وچین می دانند. اتحاد باتروریسم باید برمبنای صادقانه واعتماد متقابل ایجاد گردد، اتحاد باابلیس کمک به داعش خواهدبود. مسکواز موضعگیری های واقع بینانه درمبارزه بادشمن مشترک حمایت می نماید.الکسی پوشکف رییس کمیسون پارلمان روسیه درامور بین المللی میگوید مابکسی اجازه نمیدهیم که به مادموکراسی را بیاموزد وبه دیگران نیزدرس اخلاق رانمی دهیم، دراتحاد مشترک باید تمام کشورهابطورواقع بینانه و بدون امتیازوسیاست های تفوق طلبانه تحت قیادت سازمان ملل برعلیه داعش، افراطگرایی عاملان،مجریان وحامیان مالی آن مبارزه نماینددرآن صورت همه با هم برعلیه دشمن بشریت بسیج خواهند گردید وجوامع بین المللی باید به سرکوب داعش دریک کشورقانع نگردند وطوری عمل نمایند تا امکانات فرارورشد درکشوردیگری را نداشته باشند،داعش ها بایدپیش ازاینکه وارد مرزها وخانه های ما گردند درهمه جا سرکوب گردند، جهارده سال حضورغرب درافغانستان نه توانست ثبات وامنیت راتامین نماید کشت وتولیدات وقاجاق مواد مخدرافزایش یافته است وحالا زمان آن فرارسیده است تاکشورهای جهان درافغانستان برعلیه داعش وحامیان مالی آن به مردم این کشورکه واقعا سزاواروشایسته صلح وامنیت اند کمک نمایند.   

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگرسیاسی دراموربین المللی- مسکو