اجـــــر : نوشته – نذیر ظفر

zafarnazir

از ســفره ای  ایام همــــــه تلخ چشیدیم

از خــــوان فلـــک فیض گرانمایه ندیدیم

هر چــــند که از نیـش سر خار ملول ایم

شــــکر است که بویی ز رخ یار شمیدیم

ما نغــــــــــمه سرا امده بودیم درین باغ

سنگــــی زده در بال و تـن ما که پریدیم

از عجـــز سخن شرح غـم دل نتوان کرد

چیزیـــکه تو نا دیده ای ِ انرا همه دیدیم

چون دسته بشد در تبر از شاخه ای جانم

صـــد ها تبری خــورده و نا چار خمیدیم