بحران مهاجرین دربازیهای بزرگ ژیؤپولیتیک : دکـتـورعــلـی احــمــد کــریـمـی- تحلیل گراموربین الملل- مسکو

 imagesسال 2016 آبستن توطئه ها و حوادث غیرمترقبه خواهد بود. جنگ سوریه واختلاف نظرهای قدرت های بزرگ درمبارزه با داعش وتروریسم درسوریه ،بحران مهاجرین، آینده نامشخص اوکرائین ورکود اقتصادی ومالی بیشتراززمان جنگ سرد روابط وهمکاری های بین االمللی را چالش برانگیزگردانیده است. موج سیل آسای مهاجرین درسال 2015 خواب آرام را درکاخ های مرفه وویلاهای قشنگ وافسانوی از چشم اروپایان راحت طلب ربوده است. اتحادیه اروپا که به آزادی،عدالت اجتماعی وتلرانس یعنی مدارا و همزیستی مسالمت آمیزوبدون تبعیض با سایرفرهنگ ها افتخارمی نماید ودرنظردارد تا سایرکشورها

وحتی دنیا از الگوی اتحادیه اروپا تقلید وپیروی نمایند به آزمایش سرنوشت سازمواجه گردیده وپیروزی دراین آزمایش آینده وسرنوشت اتحادیه اروپا را ازلحاظ اخلاقی،وجدانی واحترام به کرامت های انسانی تعین خواهدنمود. سران اتحادیه اروپا ازموج سیل آسای مهاجرین دچارشوک گردیده اند وزنگهای خطررابه صدا درمیآورند تا کشورهای اتحادیه اروپا اختلاف نظرهای تاکتیکی را درحل بحران مهاجرین کناربگذارند وبطورمشترک به حل مشکلات استراتژی مهاجرین توافق نمایند ودر غیرآن آینده شنگن درخطرخواهد بود . مهاجرین دراثرجنگ،بی امنیتی وآینده نامعلوم از افغانستان،سوریه، عراق وکشورهای افریقایی فرار می نمایند وباقبول مرگ درراه های خطرناک،غرق شدن دردریا ها وتعدی وتجاوزآدم فروشان به عفت خانواده های شان مجبوربه فرارازوطن مالوف خود میگردند. صدهاهزارمهاجری که به کشورهای اروپا جان به سلامت برده اند تاهنوزدرقرارگاه ها ودرزیر خیمه های مرطوب ونمناک دربرزخ بهشت خیالی شان به رنج های روانی وجسمی مواجه گردیده اند، مدافعان حقوق بشر ازلحاظ عقاید مسیحی این وضع را محشروهمناک مهاجرین می نامند. سیاستمداران کشورهای مختلف درموج گل آلود مهاجرین در فکرمنافع ژئوپولیتیک خوداند و دراین بحران نمک برزخم های تازه مهاجرین می پاشند. غرب وروسیه در مبارزه بادشمن مشترک داعش وتروریسم وبحران مهاجرین اختلاف نظردارند وبجای مبارزه مشترک شک وتردیدو اختلاف وبی اعتمادی بین آنها نسبت به همدیگربیشترگردیده است. نظامیان ودیپلماتهای باتوجه به جنگ خبری ومقابله جویی های نظامی میان امریکا وروسیه بخاطرمنافع ژئوپولیتیک به آینده نزدیک همکاری های مشترک دوکشور خوشبین نیستند.روسیه درشرایط کنونی دروضع نامناسب ترقراردارد مشکلات اقتصادی برای روسیه دراثر کاهش قیمت نفت وتحریم های اقتصادی وسقوط روبل درمقابل دالر خطرناک ترازداعش،بحران مهاجرین وجنگ سوریه است ولی با اتکا ازپشتوانه قوی مالی اگرچه علاقمند همکاری  باامریکا واتحادیه اروپا است اما دیکته وفشاررا درهمکاری ها نمی پذیرد. روسیه دربحران مهاجرین امریکا رامتهم مینماید که با مداخلات مستقیم وبدون مجوزسازمان ملل درامورداخلی کشورهای مانند افغانستان،سوریه وعراق باعث جنگهای داخلی گردیده است و متحدین امریکا دراین جنگ های مداخله گرانه ازامریکا پشتبانی نموده اند ومسوول ومقصراصلی بحران مهاجرین می باشند وکارشناسان روسیه درمناظره های تلویزونی میگویند امریکا عمدا با جاری گردانیدن سیل مهاجرین قصد تصادم تمدنها وفرهنگ ها وتضعیف اروپا را دارد تااروپا درروابط بین المللی بدون توجه به سیاست مستقل مجبوربه پیروی ازامریکا گردد. خبرنگاران روسیه با گزارشهای هیجان انگیزو تکان دهنده ازوضع مهاجرین کشورهای اسلامی وافریقا که هنوز آماده همگرایی ها ویک سان سازی با فرهنگ مدرن اروپایی نیستند، نژادگرایان این کشورها رابرعلیه مسلمانان تحریک می نمایند واکثرابا لحن ونغمه های حسودانه وبخیلانه مهاجرین بی پناه وبی دفاع را نیش می زنند که بخاطربدست آوردن امتیازات اجتماعی چون خانه،خدمات رایگان بهداشتی،تحصیلات مجانی درکشورهای مرفه اروپا فرارنموده اند وبدون احترام به فرهنگ صاحب خانه نمازوقواعد مذهبی خودرا تبلیغ وترویج مینمایند وادمه این وضع خطرانحطاط تمدن اروپا را تسریع خواهد بخشید.گزارشهای تبلغاتی خبرنگاران روسیه باعث نگرانی وتشویش  پناهندگان یهودی تبارروسیه درآلمان نیز گردیده است. موشی کانتوررییس کنگره یهودیان اروپا درملاقاتی که با ولادیمرپوتین رییس جمهور روسیه داشت ازافزایش روحیه ضد یهودی طی سالهای اخیر دراروپا گلایه نمود. رییس جمهورروسیه دعوت نمود درصورتیکه یهودی ها دراروپا احساس ترس وتبعیض می نمایند می توانند بروسیه برگردند. تلویزون شبکه اول روسیه درگزارش خود ازبرلین پولیس آلمان را متهم نمود که از تجاوزعرب مهاجربه جان دخترسیزده ساله روس دفاع نه نموده است وبهانه ای برای تظاهرات نژادگرایان برعلیه دولت آلمان گردید.دادستانی آلمان رسما اعلام نمود که دخترسیزده ساله روس ازترس خانواده خوده درخانه دوست خودفرارنموده بود، وکیل مدافع آلمان اظهارنمود که این گزارش بروش تبلیغاتی روسی برای مخاطبان روسی زبان آلمان که تعداد آنان ازمرزشش میلون بیشتراست و تلویزون روسیه را بیشترازآلمان می بینند تهیه گردیده است که حقیقت درباره اختطاف وتجاوز دخترسیزده ساله منعکس نگردیده است. فرانک والترشتاین وزیرخارجه آلمان دراین راستا تبلیغات روسیه رابطوربی سابقه مورد انتقاد تند قرارداد وهوشداردادتا روسیه ازمداخله درامورداخلی آلمان خوداری ورزد. سرگی لافروف وزیرخارجه روسیه پیش ازانتقاد والترشتاین تجاوزبه دخترسیزده ساله روس رامحکوم نمود وخواستارتحقیقات بیغرضانه گردید. خبرنگاران روسیه ازوضع اسف انگیزمیلونها مهاجردرشهرهای مختلف اروپابرداشت دوگانه دارند، پناهندگان کشورهای اسلامی را که مانند اروپایان ازنوشیدن شراب وگوشت خوک خوداری می ورزند وفرزندان شان درمدارس اسلامی درس می خوانند ومساجد برای ادای نمازجماعت وسایرفرایض خود تاسیس می نمایند     بگونه ای خطرافزایش تندگرایی و تصادم فرهنگها وپایان اروپا وانمود میگردانندواززندگی مهاجرین معمولی باداشتن منازل مرفه وامتیازات اجتماعی که بالاترازسطح زندگی طبقه متوسط درروسیه است یک نوع حسادت وبخالت خودرا پنهان نمی توانند. اما خبرنگاران غربی  سیل بی سابقه مهاجرین راازدیدگاه دیگرخطرناک میدانند وبدولت های خودمشوره می دهند تاتروریستها وآدم فروشان جانی ازمهاجرین مستحق تفریق گردد،ومهاجرین درهرکشوراروپایی حق دارندتا باپیروی ازعقاید وفرهنگ خود برخوردارگردند ونگرانی سیاستمداران را که درمحشرمهاجرین پایان اروپا را تلقین مینمایند، نگرانی وترس عمیق آنها را ازتصادم فرهنگها بیشتر به خاطر بحران های داخلی واقتصادی آنها میدانند تاافکارعمومی را ازمشکلات داخلی خود دوربگردانند، این نوع موضعگیری خبرنگاران اروپایی سخنان ویل دورانت رابه خاطرمی آورد « هیچ تمدنی بوسیله بیگانگان ازبیرون فتح نمی شود مگرآنکه ابتدا خودراازدرون تخریب کرده باشد.» راندن جبری مهاجرین از ازناروی وفنلند بروسیه درکنارسایرمسایل دوجانبه وجهانی  محوراصلی مذاکرات میان این کشورها گردیده است. مهاجرین که ازروسیه باین کشورها پناهنده گردیده اند اکثرا ازافغانستان وسوریه میباشند که کارت پناهندگی ویا اقامت روسیه را دارند ناروی می گوید که  درروسیه زندگی آنها درخطرنیست،روسیه ازپذیریش مجدد آنها به دلیل آن خودداری می ورزد که آنها ازروسیه چون مرکز ترانزیت به اروپا استفاده نموده اند ودرفورمه های خودبنام دعوتنامه وکارمعلومات دروغ ارائه نموده اند که این عمل نظربه قوانین روسیه جرم محسوب میگردد. باید تذکرداد که افغانها بایدبیدارگردند تادرموقع فرار ازوطن فریب شرکتهای را که به دربدری ومصیبت آنها درفکرپرکردن جیب خودهستند نخورند، شرایط پناهندگی وکاردرروسیه فوق العاده دشواراست وراه ترانزیت ازاین کشور به قاره مرفه اروپا پرخطرترگردیده است واکثریت مهاجرین درروسیه امنیت اقتصادی واجتماعی نداردند وازهمین سبب دل به دریا میزنند تامنزل به منزل خودرا به اروپا برسانند.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیل گراموربین الملل- مسکو