عاقبت سال نوبه خیر« مکثی به پیام اشرف غنی » : داکــتــر عــلــی احــمــد کــریــمــی

  imagesاشرف غنی درپیام نوروزی سال 1395 جهاد رابرعلیه فکر فساد اعلام نمود .اشرف غنی گفت «هرکس درفکرفساد باشد نه ملت تحمل عناصر مفسد را دارد ونه جامعه بین المللی حوصله داردکه پولهای حاصل ازمالیات مردم خودرا به جیب چند مفسد درافغانستان بفرستد.» به فرموده اشرف غنی کاسه صبرمردم افغانستان از فکرفساد لبریزگردیده ونه ازدزدان و چپاولگران فاسد که ازمقام وقدرت سوء استفاده می نمایند واودرتجسس افکارفاسد گویا آب را به آونگ می کوبد. تجسس درافکارمردم میراث نامبارک دوران تفتیش عقاید درقرون وسطی وزمامداران عهد ملک الطوایفی افغانستان است، دراسلام تجسس درافکارمردم گناه است وکشف فکرفساد مخ انسان این موجود ناشناخته کارساده نیست، فکر فاسد

زمانی معلوم میگردد که صداقت،پرهیزگاری ومهارت شخص را مردم درعمل تجربه و امتحان نمایند. دولت نام نهاد وحدت ملی برعلیه فکرفاسد می خواهد جهاد نماید ونه برعلیه تجاوزگران وچپاولگران وغاصبان زمین که کلید خزانه های دولت را دردست دارند وبه زورتفنگ برقباله های جعلی مهرمشروعیت را می چسپانند. افاده «فکرفساد» درسخنرانی اشرف غنی تصادفی ویا اشتباه لفظی نیست، اوبه بیان فکرفساد خواست تا ترحم و تفقد ملت رابه خودجلب نماید که غمخوارودلسوز مردم است وبه رقبای سیاسی نشان داد که هرنوع  مخالفت ذهنی باوی فکرفاسد محاسبه میگردد وبه انتقام جویان پررو وبی شرم مانند کرزی وطرفداران آن ظاهرا وانمودگردانید که وجدان تنبل جامعه بین المللی بیدارگردیده ودراثرفشارمردم خود نمی توانند پول مالیات آنان رابه جیب دزدان وعاصرمفسد بریزند. اشرف غنی سوار برتوسن تندوسرکش پاپولیسم درکوره راه ها وسیاه چال های تاریک  می تازد که این نوع تاختن ها درتاریخ اکثرا به سقوط پاپولیست ها منجر گردیده است. همه می بینند ومی دانند که اشرف غنی وعبدالله جنایتهای دوران کرزی را به شکل بد ترآن تکرارمی نمایند .هردو درتقسیم چوکی ها کمربه تباهی افغانستان وبدبختی مردم بسته اند. قدرت رمزآلود گردیده و قدرت رمزآلود فاسد میگردد درقدرت های رمزآلود مردم درتصامیم ضد ملی کشورحق وتورا ندارند و ازهمین سبب مردم به دولت وحدت ملی بدیده دشمن مینگرند،اما این دشمنی بادولت عشق ومسوولیت مردم را به افغانستان چون کشورواحد وخانه مشترک تمام اقوام ساکن بیشترگردانیده است.مردم حق دارند دولت را دوست نداشته باشند واین تنفربه دولت معنای دشمنی به میهن نیست . مردم ما عاشق وطن اند و دولتهای خائین را دشمن وطن می دانند. درتاریخ دنیا دیده نشده که انسان های واقعا وطن پرست وباوجدان سارقان حقوق طبیعی، مالیکیت شخصی ومنافع ملی خودرا دوست داشته باشند. دولت بیماروحدت ملی جرات و شهامت جنگ بادشمنان این مرزوبوم راندارد وجوانان ما قربانی جنگها وصلح های خیالی میگردند. اشرف غنی وعبدالله هردو لاف حاکمیت قانون را میزنند اما تا هنوز یک دزد سرکش ازآنجمله دزدان اصلی کابل بانک ووزیری آلوده به  فساد بخاطرسوءاستفاده ازمقام  وتمرد ازقانون محکوم نگردیده است، همه میدانند که درزمان کرزی افغانستان لانه جاسوسی کشورهای جهان گردیده ولی جاسوسان افتخاری پست های حساس را اشغال وآزدانه دردهلیز های قدرت به سرنوشت کشوروبدبختی مردم بازی می نمایند. تئوری «فکرفساد» بهانه خوب برعلیه افراد صادق ورسانه های آزاد خواهد گردید تا باانتقاد ازدزدان تاج به سر، زور گو ومفسد متهم به فکرفساد وتئوری توطئه  گردند. پس به دنیای شگفت انگیز تئوری جدید اشرف غنی خوش آمدید. اختراع  دیگر در سخنرانی اشرف غنی افتخار درباب ریشه یابی عدالت درافغانستان نوین است.« اومیگوید ریشه داخلی نا امنیتی دربی عدالتی است این ریشه راباید خشکاند. صدای ملت راباید شنید وبه خواستهای ملت باید تسلیم شد.» اشرف غنی درتجسس افکار فاسد به لقب افتخاری دومین متفکر دنیا آنهم به ادعای مجله زرد«چشم انداز» انگلیس که درواقع توهین به بزرگان اندیشه وفلسفه درجهان است قانع نگردیده و می خواهد تا درعوام فریبی وجفنگ گویی در باب ریشه یابی عدالت لقب بابای منحصربه فرد را داشته باشد.  تمام تاریخ  افغانستان تاریخ بی عدالتی واستبداد های سیاسی ومذهبی دولتهای ظالم است.عدالت شمشیربرنده است که تنها دردست توانای مردان تاریخ می درخشد ودوتیغ دارد بایکی ریشه های بی عدالتی را قطع وباتیغ دیگر اصلاحات اقتصادی واجتماعی را تطبیق می نماید. عدالت بشردوستانه ازدیدگاه متفکرین راستین دنیا، پیروزی ازاصل مساوات بدون امتیاز ،پیروی ازاصل کلی اصالت فرد وپیروی ازاین اصل که تکلیف ومقصود دولت باید نگهبانی وپاسداری ازآزادی شهروندان باشد ودولت درتساوی طلبی روش ورفتاربیطرفانه با مردم داشته باشد ودراین روش اصل ونسب، نژاد، روابط خانوادگی، مذهب وزبان، ثروت وزورتاثیرندارد وهمه باید مطابق قانون رفتارنماید تا امنیت ورفاه اجتماعی تامین گردد. ملت فریاد میزند که ریشه درخت فساد درارگ تنومند گردیده وتا ریشه این درخت لعنتی درارگ قطع نه گرددعدالت وامنیت درافغانستان  برقرارنمی گردد. مردم می نالند که دربازارچوکی فروشی ارگ بازخواست وجود ندارد و ملت بخاطر خواسته های قانونی خود توهین،تحقیر واهانت میگردند، اشرف غنی تا هنوز یک  بار هم به خواسته های مردم رسیدگی نه نموده و جواب نداده است وتازه درزیرسایه درخت فاسد ارگ  پیشنهاد های غیرعادلانه زیردستان مفسدخود را امضاء می نماید.  میگویند دروغگو حافظه ندارد وعمردروغ کوتاه است، وخدا عاقبت سال نورا به خیرمردم ما بگرداند. عاقبت به خیری درادبیات فرهنگی ودینی ما معنی فرجام، پایان ونتیجه کارها رامیدهد، تا انسان ضعف های خودرا جبران نماید.ازیزدان پاک آرزو داریم که سال نورابه مردم ما عاقبت به خیربگرداند.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو