دیـــدم نــدیـــده بـــودم – نــوشـــتـه : نــذیــر ظـــفـــر

zafarnazir

چـــون ع و غ تبهــــــکار دیدم ندیده بودم

نکـــتایی دار و اشــــــرار دیدم ندیده بودم

با وعــــده های شـــیرین آرا گرفته رنگین

مــــردم فریــــــب و غدار دیدم ندیده بودم

رشـــوت گرفتن آسان در دفتر و به دیوان

ما مـــور مـــــــــردم آزار دیدم ندیده بودم

از اختــطاف و کشتن از قتل کودک و زن

در جـــــــــاده و به بازار دیدم ندیده بودم

با طالـــــــــــــبان برادر حکام خصم پرور

نا مــــــردی را به کردار دیدم ندیده بودم

ملـــــــــت بخون طپیده جانها بلب رسیده

جمع غریـــــــب و بیکار دیدم ندیده بودم

یکدســــــــــته بیسوادان اوباشهای نادان

مانند شــــــــــان به ادوار دیدم ندیده بوم