شـــگــوفـــانـــی هــنـــردرعـــهــد تــیــمــوریــان هــــرات : دکــتــور عــنــایـــت الله شـــهـــرانـــی