دورنــمـای روابــط روسـیــه واتــحــادیــه اروپـا : نوشتــه دکتـورعـلـی احـمـد کریــمـی

imagesبحران اوکرائین دامنه اختلافات وبی اعتمادی را درروابط روسیه واتحادیه اروپا تشدید بخشیده است ، رهبران اتحادیه اروپا وروسیه تحریم های اقتصادی بالمثل رابه ضرراقتصاد طرفین وجهان می دانند. ولادیمیرپوتین درهمایش اقتصادی بین الملی سان پترزبورگ که درآن ژانکولد یونکررییس کمیسون اتحادیه اروپا، نیکولای سارکازی رییس جمهورپیشین فرانسه وبزرگترین شرکتهای اروپای شرکت ورزیده بودند آمادگی کشورش را برای برگردانیدن اعتماد درروابط روسیه واتحادیه  اروپا ابرازنمود، پوتین همزمان تاکید ورزید که آمادگی روسیه معنای بازی به یک دررا نمی دهد، تحریم، ابتکاراتحادیه اروپا بود وروسیه اقدام به عمل باالمثل نموده است. یونکر الحاق جزیره کریما را بروسیه مغایرقوانین بین المل خواند ولغو تحریم های اقتصادی را منوط به اجرای کامل قرارداد مینسک وانمود گردانید.

روسیه جزیره کریما را جزء قلمرو تاریخی خود میداند وهیچگونه شرط ومذاکره را دراین باره نمی پذیرد. نیکولای سارکازی که درمطبوعات روسیه از آن به گونه نامزد اصلی درانتخابات ریاست جمهوری آینده فرانسه نام میبرند خواهان لغو تحریمات اقتصادی میان روسیه واتحادیه اروپا گردید ودرضمن پیشنهاد نمود که ابتکار عمل باید ازجانب قوی یعنی روسیه اتخاذ گردد. دورنمای روابط میان روسیه واتحادیه اروپا بیشترازهمه به آینده اوکرائین وبحرانهای اقتصادی داخل روسیه مرتبط میگردد وسران اتحادیه اروپا با استفاده از ضعف اقتصادی روسیه به بلندپروازی های سیاسی خود درآینده نیزادامه خواهد داد. ازجانب دگرحضورچین بگونه ای متحد روسیه درهمایش بین المللی سانپترزبورگ نسبت به سالهای گذشته کمرنگ تربود. روزنامه نیزویسیمای چاپ مسکو علایق کنونی مسکو رابرای برگردانیدن اعتماد سازی با بروکسل چون برگشت روسیه به اروپا ارزیابی نموده ومی نگارد، مسکو بعدازتلاشهای نا موفقانه در روابط اقتصادی نزدیک با چین، ازآشتی با اتحادیه اروپا استقبال می نماید. کسربودجه، تورم، افزایش مصرف بر درآمد، کاهش قیمت نفت دربازارهای جهانی، بحرانهای بانکی و سقوط روبل مهمترین مشکلات اقتصادی روسیه را تشکیل می دهد وازهمین سبب در برنامه توسعه ومدرن سازی درازمدت میان دولت وکارشناسان مستقل روسیه اختلاف نظر وجود دارد. 77 تن ازاقتصادانان وکارشناسان مجرب روسیه در روزنامه کمیرسانت چاپ مسکو انزوای بین المللی را برای روسیه خطرناک ترازتروریسم می دانند، به نظرآنان تهدید تروریسم، سقوط روبل، مبارزه بافساد وسایرمشکلات زمانی موثر میگردد اگرروسیه ازانزوای بین المللی دربازارهای جهانی خارج گردد. اگرچه شاخص های اقتصادی فصل اول سال جاری روسیه باداشتن پشتوانه قوی ارزی ومهارنسبی تورم باعث خوشبینی برنامه های دولت درمبارزه با بحران بی سابقه درتاریخ روسیه معاصرگردیده است ولی اکثریت مردم روسیه نگرانی دارند که بحران کنونی تا اواخر سال 2019 ادامه خواهد یافت، طبق گزارشهای رسمی 97 درصد ازمردم روسیه بحرانهای اقتصادی را درزندگی شخصی خود حس می نمایند وبیشترازسوم جمعیت روسیه طی دوازده ماه اخیرکم درآمد گردیده اند و84 درصد بخاطر ترس ازروزمبادا می اندیشند و88 درصد ازگرفتن وام ازبانکها خود داری میورزند. تعدادی از کارشناسان پیشنهاد می نمایند که روسیه درچوکات اتحادیه یور- آسیا باید روابط خودرا باکشورهای مانند چین، هند وایران بیشترتقویت بخشد چون اتحادیه اروپا درشرایط کنونی وابسته با امریکا می باشند ونمی توانند مستقلانه همکاری اقتصادی خودرا باروسیه براساس احترام متقابل ورقابت های جوانمردانه انجام بدهند و روسیه مقتدر را تهدید به منافع خود میدانند. تحریم های دوسویه تاجران وشرکتهای اروپایی را نیز دروضع نامناسب روبرو گردانیده است وباعث اختلاف میان سیاستمدران اروپا گردیده است ومهم ترازهمه اتحادیه اروپا میداند که روسیه در روابط اقتصادی زبان تهدید وفشار را نمی پذیرد ودر آینده نیزبه منابع سرشارانرژی روسیه نیازمند میباشد وبدون مبالغه بازاربزرگ روسیه معاصردرسالهای 1990 اروپا را از بحران های اقاصادی نجات داد. تحریم های اروپا، روسیه بیدارگردانید تا درآینده خود کفا گردد. این اختلافات درتاریخ روابط روسیه واروپا یک مسله معمولی است ودرآینده نیزادامه خواهدیافت. اختلاف نظرروسیه با اتحادیه اروپا پیرامون اوکرائین می تواند عواقب خطرناک وغیرقابل پیشبینی داشته باشد. اگردامنه این اختلافات تشدید یابد یا منجربه تجزیه اوکرائین ویا وداع روسیه با این کشوربرادرمیگردد وراه سوم وجود نخواهد داشت. روسیه واوکرائین طی دوسال اخیر با زبان وادبیات جنگ باهم مذاکره می نمایند ودوکشوربرادر،هم دین وهم نژاد همدیگررا دشمن وتهدید به امنیت ملی خود می پندارند، زبان وادبیات جنگ دررسانه های گروهی باعث افزایش روحیه نفرت ودشمنی میان مردمان دوکشور گردیده است. طبق آمار رسمی 44 درصد مردم اوکرائین ازبستن مرزها و وضع ویزا ومحدویت های گمرکی باروسیه طرفداری می نمایند در حالیکه پیش ازبرکناری ویکتور یانوکوویج رییس جمهور سابق اوکرائین وطرفدارروسیه 15 درصد بود، درروسیه دو سال پیش 16 درصد ازمردم ازکنترل درمرزها حمایت می نمودند وحالابیشتراز 36 درصد افزایش یافته است. تعدادی زیادی از روسها ازهرزه گی های ملی گرانه اوکرائین ها وتحریف وجعل سازی تاریخ خشمگین گردیده اند وحتی با طلاق دائمی با این جمهوری برادرآرزوی وداع را دارند. روسها نژادگرایان وسرمایه داران ازنیمه راه رسیده اوکرائین را دست نشانده های غرب می پندارند که به فرمان غرب به روسیه وتاریخ آن بی احترامی می نمایند وما نمی توانیم منتظر باشیم که اوکرائین چه زمانی به گمراهی خود پی میبرد وهرزمانی که به حماقت های خودآگاه گردد مانند زمان شوروی بروسیه بر میگردد. اتحادیه اروپا باحمایت ازاوکرائین هوا وهوس آنرا درسرمی پرورانند تا شرایط برای پذیرفتن اوکرائین درپیمان نظامی ناتومهیا گردد که طبعا روسیه نمی تواند دراین راستا بیطرف باقی بماند، مسکو درقرارداد مینسک ازحق تعین سرنوشت روسها درشرق اوکرائین به حمایت خود ادامه خواهد داد. حمایت اتحادیه اروپا بدون توجه به حقوق روسهای شرق اوکرائین نه تنها باعث بی ثباتی اوکرائین بلکه نور امنیت را درافق اروپا نیزتاریک خواهد گردانید. دورنمای روابط روسیه واتحادیه اروپا ارتباط به موضعگیری امریکا دارد واروپایان شاید تحریم های اقتصادی را تا شش ماه دیگرتمدید نمایند تا سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری امریکا مشخص گردد. ولادیمیرپوتین درهمایش بین المللی سانپترزبورک گفت « امریکا یگانه ابرقدرت درجهان است ودولت امریکا نباید به روابط وهمکاری های روسیه با اتحادیه اروپا مداخله نماید.» باور دیپلماسی ودوراندشانه پوتین ازامریکا چون یگانه ابرقدرت جهان، همزمان هوشداربه سیاست های برتری جویانه درروابط وهمکاری های بین المللی است که امریکا نباید منافع وبرتری خودرا در بی امنیتی اروپا حفظ نماید.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو