غوغای ســخــن هــای مولانای بزرگ بلخ و مـوضـوع زادگاه او درجهان بلند است ٬ از نـمـونــه کلامـش اورا بــشــنــاســیـم : ارسالی امان مــعــاشــر

مولانای  بزرگ

نه مسلمانم نه ترسا نه جهود

“سر به حکم عقل مى آرم فرود”

از پدر پرسید روزى یک پسر

بهترین دینها کدام است اى پدر

گفت من با دین ندارم هیچ کار

پیش من دینها ندارند اعتبار

چونکه در بردیم ز هر دین جدید

اختلاف بیشتر آمد پدید

کینه ها ودشمنى بسیارشد

جنگهاى مذهبى تکرارشد

خون مردم ریخت برروى زمین

بارها وبارها با نام دین

نه مسلمانم نه ترسا نه جهود

“سر به حکم عقل مى آرم فرود”

عقل میگوید که عیش بیکران

هست درهمزیستى با دیگران

دین ولى گوید که خون کافران

گر بریزى اجر دارى بیکران

دیگر اندیشان هم آخر آدمند

دین چرا گوید که مهدورالدم اند

من بدین علت ندارم دین وکیش

تا نریزم خون همنوعان خویش

تو هم اى فرزند تنها از “خرد”

پیروى کن تا به مینویت برد

با تمام مردم روى زمین

دوستى کن بهترین دین است این

مولانای بزرگ

ارسالی  امان معاشر