بـیــادت اسـتیـم : نـوشــتـه نـذیـر ظــفـر

قوت و وحدت
تا که تن هـــــمره یی جان است بیادت استیم
تا که این چـــــــــرخ روان است بیادت استیم
تا که اســــــــــت نام وفا در دل قا موس ادب
تا که قا مــــوس و زبان اســت بیادت استیم


تا که خورشــــید و مه و لشـــکر انجـم باشد
تا که کــــیهان به مـــکان اسـت بیادت استیم
تا که تفــــــسیر نگاه تــــو به زیبایی هـاست
تاکه زیبـــــــایی عـــــیان اســت بیادت استیم
تا که باغ و گل و اشـــجار و چـمن می بینیم
تا زمــین دســــت زمـــان اسـت بیادت استیم
تا قلم است و سخن است و حکایت با قیست
تا خــــــــط و خامه در آن است بیادت استیم
ورجینیا – امریکا ۲۰۱۶/۸/ ۲۲ دامفریز