اما چه بدبخت است کشوری که دولتش نه صادق باشد و نه لایق.

FullSizeRender (3) copyاینکه گفته اند « هرملت مستحق همان طرز حکومتیست که دارد» وقتی صدق میکند که ملت در انتخاب رژیم و حکومت خود آزاد باشد . سلطنت (حکومت ) کنونی افغانستان یکی از همین گونه دولتهای تحمیلی است که مردم افغانستانرا عمداٌ بسوی ارتجاع و خرافات کشانده و کوشیده است تا از ترقی و تکامل آن جلوگیری کند. صحفه 209 جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ
کتاب  افغانستان درمسیر تاریخ