از خـراسانـم کـشیـدی تــا بر یـونـانـیـان : دکتــور صــبــور الله ســیــاه ســنــگ

   مددی

همانگونه که شنیدن آهنگ “وطن عشق تو افتخارم” برای چندمین بار خوشایند است، نبشتن در پیرامون این پارچه، خواندن سرگذشت آن و دانستن چگونگی رسیدنش از یونان تا افغانستان نیز بسیار دلچسپ مینماید.

استاد عبدالوهاب مددی میگوید: “در سی‌وهفت سال گذشته بیشتر از پنجاه بار در پنجاه مصاحبه گفته‌ام که شعر این آهنگ از ناصر طهوری و کمپوز آن از میکیس تیودوراکیس یونانی است.” البته، او در برنامه “قاب گفتگو” (دوازدهم اکتوبر 2014) ناشنیده‌های بیشتری را نخستین بار برون میدهد.

آیا شگفت نیست؟ استاد مددی هرچه بیشتر بر copy بودن “وطن عشق تو افتخارم” پافشاری داشته، بلندپایگان و بزرگان دستگاه رادیو و تلویزیون کابل در روزگار فرامانروایی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نه تنها “یونانی بودن” آن را نپذیرفته، بلکه این هنرمند بزرگ را – با آنکه اپوزیسیون شناخته‌شده حزب و دولت به شمار میرفت – به پاس پیشکش چنان پارچه ناب میهنی شایسته هرگونه ارجگزاری میدانستند.

در تاریخ موسیقی افغانستان، یگانه آهنگ کاپی – وانهم غربی – که نزدیک به چهل سال پیهم آوازه، پسند، پذیرش، جایزه، پاداش، محبوبیت و ریکارد دیرپا برای آوازخوانش کمایی کرده، “وطن عشق تو افتخارم” هست و خواهد بود.

اگر میخواهید به داستان بلند این آهنگ – از الف تا ی – دست یابید و اگر خواهان شناخت بیشتر از استاد عبدالوهاب مددی و میکیس تیودوراکیس هستید، میتوانید روآورید به نوشته نعز و کاوشگرانه یما ناشر یکمنش در سایت “صدای آلمان”.

پس از دیدن این پژوهش روشنگرانه، در دلم گشت: کاش کاپی‌برداری نبشته‌ها نیز مانند کاپی‌خوانی آهنگها ساده میبود تا نگارش او را در روز روشن میدزدیدم و هرگز لب به اعتراف نمیکشودم. اگر سخن به رسوایی میکشید، وانمود میکردم که یکمنش از من برداشته است!

شوخی به کنار، تهذیب نوشتاری نویسنده “چگونه آهنگ معروف یونانی به کابل رسید؟” رشک‌انگیز و یادآور این بیان حافظ است: خطا بر قلم صنع نرفت

با سپاس فراوان از Deutsche Welle و قاب گفتگو
http://www.dw.com/fa-af/چگونه-آهنگ-معروف-یونانی-به-کابل-رسید/a-16169849

[][]
کانادا/ سوم سپتمبر 2016