مــرده هــا را زنــده کــردیـــم :

میترا  ارشادی  عاصی

مرده ها را زنده کردیم، زنده ها را سر به گور

چشم ما گویی چه روشن، در حقیقت کور، کور

ناروایی را روا داریم به همدیگر که هیچ

نه به پیری رحم داریم نه به طفل شیر خور

سنگی را در شهر خود بر روی سنگ نگذاشتیم

رفته و آباد کردیم شهر ها در مرز دور

بس شکایت از دیار دیگران داریم ما

لیک میرانیم دگرکیشان خویش با ظلم و زور

کور خود بینای مردم بوده ایم ما سالهاست

هر چه میبینیم از خود میکشیم از بخت شور

تا بکی محتاج این و آن و سر گردان شدن؟

تا بکی در گیر تزویر و ریا و زر و زور؟

خانۀ سازید اگر خواهید یک بی خانه را

یک دعایی هم به روح پاک و ناپاک قبور

م.ا.ع

·پنج‌شنبه, سپتامبر 1, 2016

MIRA ERSHADI ASSI