Good bye Barack Hussein Obama -گــودبــای اوبــاما ! : دکــتــورعــلــی احــمــد کــریــمــی

   عکس  آقای  کریمیبارک حسین اوباما « 4 اگست 1961 » ازاعجوبه های بزرگ  سیاسی درتاریخ امریکا وجهان باقی خواهد ماند. 44 مین رییس جمهورامریکا ازویژگی های خاص چون جوانترین ونخستین فرزند سیاه پوست کنیایی وزن سفید پوست برای دودوره چهارساله اداره اموررا در قوی ترین کشوردنیا دردست داشت واولین رییس جمهورامریکا است که درسال اول ریاست جمهوری برنده جایزه صلح نوبل گردید. اوباما به امریکا چون سرزمین امکانات بزرگ ومهد آزادی افتخار می نماید. «پدرمن باکارزیاد وپشتکاری توانست فرصت درس خواندن رادرمکان جادویی چون امریکا یابد، کشوریکه که مهد آزادی وفرصت برای بسیاری ازآنهایی بودکه بیشتربه این کشورآمده بودند.» خانم تونی موریسون غول ادبیات معاصر     امریکا که درسال 1993 برنده جایزه ادبیات نوبل گردید و دررمان بدعت گزارخود بنام « دلبند» طرزتفکروبیان امریکا رادرباره تبعیض عوض نمود، دلبند داستان مادرسیاه پوست  است که کشتن دخترخودرا به خاطرآزادی ازرنج ودرد بردگی به زنده ماندن ترجیح می دهد، او پیروزی اوباما را به مقام ریاست جمهوری امریکا خوابهای بدون تعبیرمادر ومادربزرگ اوباما می داند، من نمی دانم اگرآنها زنده می بودند ودرکاخ سفید زندگی میکردند چه تصوری می داشتند.                                                                                                              

اوباما برآمده ازحزب دموکرات امریکا است، اودرفلسفه سیاسی خود تغیرات رابه تجارب کذشته ترجیح میدهدومخالف استفاده ازتجارب گذشته واحترام به سنن نیکو نیست ولی استفاده ازتجارب کذشته را باتفکرات منسوخ وپوشالی نفی می نماید.ازدیدگاه اوباما تغیرات برای رهبربودن وبرتربودن امریکا درجهان باید ازطریق مشارکت عمومی لیبرالها، محافظه کاران ،سیاه وسفید وهمه افرادجامعه درزیریک سقف که ایالات متحده امریکا نام دارد تامین گردد. اودرسال 2004 درهمایش حزب ملی دموکراتها گفت« امریکا لیبرال ومحافظه کاردرمیان نیست، بلکه ایالات متحده امریکا مطرح است،امریکای سیاه وامریکای سفید وامریکای لاتینی وامریکای آسیایی درمیان نیست… بلکه ایالات متحده امریکا مطرح است… مایک ملت هستیم که به پرچم ستاره وخط دارامریکا سوگندوفاداری خورده ایم وفقط مدافع ایالات متحده امریکا هستیم.» اوباما مخالف سیاست بوش درعراق بود وازجمله سناتورانی بود که  به جنگ عراق رای منفی داد واین موضعگیری اودرجامعه ضد جنگ ازحمایت اکثریت برخوردارگردید.استراتژی سیاسی بوش بعدازحادثه 11 سپتمبرباشعار« امریکای ناامن مساوی باجهان ناامن است» با اعلام دکترین ائتلاف برای جنگ ، محبوبیت وشهرت اوباما را که ازصلح وهمزیستی مسالمت آمیزحمایت می نمود درمیان اقشار مختلف افزایش بخشید . سیاست زورگویانه وجنگ طلبانه بوش ازیک طرف به اوباما کمک نمود تا درانتخبات پیروزگردد وازجانب دیگر افغانستان وعراق را برای اوباما به میراث گذاشت. باورود اوباما درکاخ سفید همه درانتظارتغیرسیاست امریکا درافغانستان، خاورمیانه وجهان بودند که دست درازی های امریکا  درامورداخلی سایرکشورها قطع میگردد، خوداری اوباما از شعار جمهوری خواهان« ائتلاف برای جنگ» به مخالفت اسرائیل درخاورمیانه وانگلس دراروپا وجمهوری خواهان محافظ کارونئوریالیسم درداخل مواجه گردید واوباما لیرال وادارگردانید تا درفلسفه سیاسی خود دراموربین المللی محافظه کارانه عمل نماید وبویژه که نظامیان واستخبارات وروسای صنایع بزرگ در سیاست خاریجی امریکا نقش بارز دارند و رویداد های سالهای اخیر درکشورهای مختلف ازآن جمله سوریه نشان داد که میان نظامیان ودیپلماتهای امریکا درمبارزه باتروریسم اتفاق نظروجود ندارد. اوباما درچهارسال اول ریاست جمهوری منظره صلح وامنیت را در افغانستان وخاورمیانه ترسیم نمود وسربازان امریکا ازعراق اخراج گردیدند، اما درافغانستان برای مبارزه باالقاعده ومتحد آن طالبان صدهزار سرباز امریکایی انتقال داده شد. دردوراول ریاست جمهوری اوباما ،سرگیری روابط باروسیه آغازگردید، اوباما درسال 2009 با دیمتری میدودیف رییس جمهورروسیه درکاخ کریملین فقط درباره همکاری های دوکشورپیرامون امنیت، مبارزه باتروریسم وترافیک موادمخدر درافغانستان موافقه نمودند تاهمکاری های مشترک را درچارچوب  شورای روسیه وناتوانجام بدهند. دراین دیدارروسیه ازحضورنیروهای ناتو درافغانستان حمایت نمود وبطوربی سابقه توافق نمود تاهواپیما های ناتوازفضای روسیه محموله ها وتجهیزات نظامی ناتو را به افغانستان انتقال بدهند،راقم درآن دیدار  چون گزارشگر این رویدادتاریخی به علاقمندی وموضعگیری های مشابه دوابرقدرت اتمی احساس خوشبینی داشتم که قدرت های بزرگ جهان اراده سیاسی قوی دارند تامردم افغانستان ازنعمت صلح وامنیت برخوردارگردند واختلاف نظرمیان آنها درباره افغانستان وجود ندارد.اوباما وعده دادکه سربازان امریکا تاسال 2014 افغانستان راترک خواهد گفت والقاعده وطالبان تارومارمیگردند ونیروهای مسلح افغانستان تقویت میگردند تا خود ازامنیت افغانستان دفاع نمایندو دوای درد های افغانستان را باپذریش دموکراسی، استقرارصلح پایداروبرنامه های اقتصادی توسعه محورتشخیص نمود. اجرای این توافقنامه تحقق نیافت، آئینه بی اعتمادی روابط روسیه وامریکا بعدازتهاجم امریکا به لبیا مکدرگردید وهمکاری های شورای روسیه وامریکا بعدازالحاق جزیره کریما به روسیه  وحمله نظامی روسیه درسپتمبرسال 2015 درسوریه  به داعش وسایرسازمانهای تروریستی به تعلیق افتاد ودر شرایط کنونی دوابرقدرت اتمی جهان  همدیگرراتهدید ومتهم به نقض قوانین بین المللی می نمایند  واگراین رقابت ها احتمالن ازکنترل خارج گردد عواقب خطرناک برای همه خواهد داشت ، بحران منطقه خاورمیانه  وجنگ سوریه بعد ازپیشروی های روسیه مواضع امریکا را ضعیف گردانده است وبیشتر ازهمه رسانه ها وتحلیلگران امریکایی اوباما را چون ضعیف ترین رییس جمهور انتقاد می نمایند. امریکا درطولانی ترین جنگ درافغانستان بامتحدین خود نه توانست امنیت را تامین وبرتروریسم پیروزگردد وحتی نتوانست طالبان را واداربه مذاکره بگرداند.اوباما لانه تروریسم جهانی وحامیان مالی آنرا میداند ودرسخنرانی خود خطاب به مردم امریکا اعلام نمود « وقتیکه به کودکان درپاکستان درس نفرت میآموزند، کودکان امریکا رانیزتهدید می نماید» موضعگیری های دوگانه امریکا درمقابل پاکستان باعث تشویق بیشترتروریستها درمنطقه گردید وکشورهای منطقه را مجبور گردانید تابرعلیه سیاست های دوگانه وزورگویانه امریکا متحد گردند.امروزامریکا درمنطقه آسیا درمحاصره کشورهای متخاصم باید ازمنافع خود دفاع نماید. امریکا با ارسال صدهزارنیروهای نظامی و مدرن ترین تجهیزات طی پانزده سال درافغانستان قیمت گزاف پرداخته است، نظربه گزارشهای موثق امریکا درجنگ افغانستان درشهرها ومناطق کوهستانی 700 ملیارد دالر مصرف و3300 نظامیان امریکایی تلف گردیده اند وتلفات مردم معمولی درافغانستان بیشترازبیست هزاراست، هواپیما های بدون خلبان امریکا بجای القاعده وتروریست ها دهات، قصبات وحتی محافل عروسی را درافغانستان بمباران می نمایند. بمباران شفاخانه شهرقندوزدرسال 2015  که منجربه کشته شدن صدهاتن بیماران بی دفاع گردید، کارشناسان نظامی وسیاستمداران بیطرف آنرا چون جنایت نظامی محکوم می نمایند. امریکا برای بازسازی دولت کارآمد صدملیارد دالرسرمایه گزاری نموده است اما باوجوداین رقم نجومی اکثریت مردم نه تنها ازنعمت امنیت بلکه از ساده ترین رفاه اجتماعی نیزمحروم گردیده اند ،اکثریت جوانان افغانستان بیکاراند وبرای نجات ازدیو فقرمجبوربه فراربه کشورهای خارج میگردند، کشت خاشخاش ازسال 2001 تا کنون 40 درصدافزایش یافته است و 90 درصد تریاک تمام جهان درافغانستان تولید میگردد.مردم درزندگی شخصی خود کمک های مالی امریکا راحس نمی نمایند، دست نشاندگان امریکا از واژه های چون عدالت اجتماعی ، حاکمیت قانون ووحدت ملی ، برای استحمارمردم عوام وتفرقه افگنی های قومی وزبانی استفاده ابزاری مینمایند،ارگ ریاست جمهوری که درتاریخ کانون کودتا ها وقتلگاه شاهان بوده است امروز به مرکز دسیسه بازی ها، شکارمخالفین،سرکوب جنبشهای حقوق بشر وعدالت طلبان بدل گردیده است، رییس اجرائیه رییس جمهوررا ناکارآمد وشایسته این مقام نمی داند، معاون اول متفکردرجه دو دنیا را که تمام عمر خودرا درامریکا گذرانیده  است متهم به نژادگرایی و اتمر مشاورشورای امنیت ووزیردفاع رابه تروردولتی محکوم می نماید، مقصر این دولت ناکارآمد وترورامریکا میباشید . اوباما باگشاده رویی وتبسم رقبای امریکا را درروابط بین المللی به دکتاتوری، ترور ونقض حقوق بشرمتهم می نماید امادرافغانستان که ارگ ریاست جمهوری مرکزترور گردیده است چشم پوشی مینماید،آقای اوباما میداندکه درافغانستان نه تنها تعدادی ازمقامات والادرجه دولت ونمایندگان مجلس ونخبگان بلکه اکثریت مردم افغانستان دروغگویی های بی آذرم اشرف غنی وآدم کشی ها وترور ودسیسه سازی های اطرافیان اورا نفرین ومحکوم مینمایند وتنها احمق ها به دروغ های رییس جمهورباورمی نمایند.درانتخبات ،مردم با قبول خطر به امید صلح وامنیت وعدالت اجتماعی رای دادند اما اشخاص وافراد مورد نظر راشما انتخاب نمودید، اشخاصیکه اندکترین احساس مسئولیت وجدانی درمقابل مردم ندارند وبقای خودرا نه به رضایت مردم بلکه به خوشی ورضایت ارباب خود می دانند. مهم ترین ناکامی سیاست اوباما درافغانستان مسئولیت ناپذریری برنده جایزه صلح است درحالیکه نویسندگان و سیاستمداران  وحتی  نظامیان محافظ کار امریکا داد میزنند که امریکا درافغانستان ازاشخاص وافراد فاسد وجانی حمایت می نماید که جیب آنها مهمترازخون سربازان است . امریکا درجنگ باطالبان ازسیاست دوگانه استفاده مینماید و درسیاست دوگانه به تقسیم قدرت موافقه نموده است ،طالبان به اکثریت ولایت ها کنترل دارند.دولت وحدت ملی نیز توافق به حاکمیت دوگانه است.  اوباما باامضای مواقتنامه امنیتی حضورامریکا رابرای مدت طولانی تازمانیکه بخواهد درافغانستان قانونی گردانید وبااین اقدام خودرا ازخودکشی سیاسی نجات داد اما اراده شخصی در برقراری امنیت ومبارزه باتروریسم نداشت، افغانها مردم باسپاس وقدرشناس اند،آقای اوباما ازاینکه  نگذاشتدید تا جنگ داخلی درافغانستان تکرارگرددوازانیکه از آزادی های بیان ومطبوعات دردولتهای فاسد افغانستان که سنت های منسوخ عهد فیودالی را برعقل، قانون وحتی دین  ترجیح می دهند دفاع نمودید ممنونیم. و مردم ما مانند قهرمان « دلبند» که دخترش راکشت تا ازرنج وعذاب بردگی آزاد گردد حاضراند جانهای شیرین خودرا قربانی عدالت اجتماعی ، تساوی طلبی های بشردوستانه وکرامت های انسانی نمایند تا فرزندان خودرا نجات بدهند. گود بای اوباما.

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی- مسکو