قــمــاربــزرگ تــرامــپ بــا پــوتــیـن درمــبـارزه بــاتـروریـسـم : دکــتــورعــلـی احــمــد کــریــمــی

دکتور  علی  احمد کریمیبازیگران بزرگ دنیا بعد ازپیروزی دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری امریکا، آینده  روابط وهمکاری های بین المللی را با دیدگاه های خوشبینانه وبد بینانه پیشگویی می نمایند .                         نگرانی های سیاسی، بحرانهای اقتصادی ومهاجرت،  اتحادییه اروپا را دستخوش انشعاب و باعث تقویت نیروهای چپگرا دراین قاره گردیده است و مردم اروپا از وابستگی وعدم استقلال سیاسی این اتحادیه درنظم جهانی به دموکراسی مسخ شده که همه را وادار به اطاعت از کشور میگرداند  اعتراض می نمایند.   ترامپ به کشورهای اتحادیه وانمود گردانید که امریکا درخارج ازمرزهای خود قصد ندارد با روسیه جنگ نماید و اتحادیه اروپا درناتو که ازآنها چون مشت مفتخوران یاد نمود  باید بخاطرامنیت خود درناتو دودرصد درآمد سرانه خودرا به بودجه ناتو تخصیص بدهند.  چین بطورمحافظه کارانه سکوت اختیار نموده است. روسیه یگانه کشوری بود که درانتخابات ازترامپ حمایت نمود. مطبوعات روسیه با طرفداری ازترامپ رقیب اورا عفریت نفرین شده وتوطئه های اورابرعلیه ترامپ جون کودتای سیاسی افشاگری نمودند. روسیه درانتخابات ریاست جمهوری امریکا درمیان سایرکشور های جهان درمرکزمناظرات تلویزونی نامزدان قرار داشت، هیلاری کلنتن بااستفاده ازتئوری توطئه برای بدنامی ترامپ درداخل وهراس افگنی متحدین خود در خارج ترامپ را مهره پوتین متهم نمود، لیبرال دموکراتهای امریکا که همواره روسیه را به طعنه چون کشورضعیف، عقب مانده وپامپ بنزین تحقیر مینمودند  اما درانتخابات از مداخله روسیه درامورداخلی یگانه کشور برترجهان چون تهدید به منافع ملی امریکا وجهان زنگهای خطر را به صدا درآوردند که درنتیجه، این توطئه های مضحک به نفع ترامپ وارتقای نقش وجایگاه روسیه درسطح بین المللی گردید وازهمین سبب تعدادی  پیروزی ترامپ راپیروزی پوتین می دانند.

    نمایندگان دومای روسیه پیروزی ترامپ راباکف زدنهای ممتد استقبال نمودند.ترامپ دردکترین سیاست خارجی خود روسیه را دشمن نمی داند وولادیمیر پوتین رییس جمهور مقتدر روسیه را،  رهبرقوی، شایسته وسزوار احترام می داند ا وآماده گفتگو پیرامون  به رسمیت شناختن جزیره کریما، لغو تحریم های اقتصادی، انصراف ازپذیرش گرجستان واوکرائین درپیمان سیاسی ونظامی ناتو است.   ترامپ علاقمند به همکاری مشترک دوکشور درمبارزه باداعش وتروریسم دشمن شماره یک بشریت است وپیشنهاد مینماید که بجای برکناری بشاراسد باید بطورمشترک برعلیه داعش والقاعده  جنگ نمایم، موضعگیری های ترامپ درمبارزه باتروریسم، عدم مداخله وکودتا درامورداخلی سایرکشورها  مشابه به موضعگیری های روسیه است و ترامپ همزمان پنهان نمی نماید که امریکا درهمکاری خود باروسیه  مانند ریگن از زاویه قدرت مذاکره خواهد نمود.  مشاورین ترامپ سیاست گذشت رادرمقابل پوتین خطرناک وعلامه ضعف می پندارند که امریکا به خاطرآن قیمت گزاف خواهد پرداخت . تحلیلگران وکارشناسان چال های مرموزوسربسته ترامپ را دربازی بزرگ باپوتین چون قماربزرگ سیاسی ارزیابی می نمایند وهنوزمعلوم نیست که ترامپ دراین بازی بزرگ ازروسیه چه می خواهد،درنگاه نخست امریکا درمبارزه باتروریسم با وجود مصرف شش بلیون  دالر درافغانستان وخاورمیانه  موفق به شکست تروریستها نگردید و امریکا باائتلاف شصت کشور جهان طی پنج سال  در جنگ سوریه وپانزده سال در افغانستان نتوانست ماموریت خودرا درجنگ باتروریسم  انجام بدهد  وموفقیت های روسیه طی یک سال جنگ درسوریه موثرتراز امریکا وکشورهای متحد آن بوده است واین نکته بیانگراین واقعیت است که مبارزه باتروریسم وحل سایرمناقشات منطقوی بدون همکاری های مشترک روسیه وامریکا دوابرقدرت بزرگ نظامی دنیا ناممکن است، همکاری امریکا باروسیه  درمبارزه به تروریسم، ترافیک موامخدر روند برقراری صلح وامنیت را تسریع خواهد بخشید وشکست تروریسم درافغانستان باهمکاری روسیه وسایرکشورهای منطقه بنام ترامپ ثبت خواهد گردید. ولادیمرپوتین رییس جمهورروسیه از سرگیری روابط وهمکاری های کشورش باامریکا براساس اعتماد واحترام متقابل استقبال نمود، اما بار ها هوشدارداده است که روسیه درهمکاری ها زبان زور وتهدید رانمی پذیرد، ازحقوق مردم روسیه درتعین سرنوشت شان درشرق اوکرائین  وازمنافع خود درجمهوری های سابق شوروی حمایت می نماید و مناقشات منطقوی وجهانی باید تحت قیادت سازمان ملل ازطریق مذاکرات سیاسی حل گردد. طوریکه ظاهرا دیده میشود هر دوابرقدرت بزرگ جهان از رقابت های صادقانه وبدون فشار ومداخله درامورداخلی کشورها طرفداری می نمایند. کارشناسان روسیه با استقبال ازپیروزی ترامپ وزوال جهان یک قطبه به دورنمای همکاری ها با امریکا خوشبین اند، به باورآنها روسیه وامریکا  هردو قصد خودکشی راندارند چاره جزهمکاری برمبنای اعتماد واحترام متقابل وجود ندارند، تعدادی که به دیده شک وتردید به آینده همکاری ها می نگرند وازدموکراسی مسخ شده امریکا بعد ازسقوط شوروی خاطره خوش ندارند دولت را به احتیاط دراحیای همکاری ها مشوره می دهند تامانند سالهای 1990 از سیاست گذشت یکجانبه درهمکاری ها خود داری ورزد.امریکا عادت نموده که برای جلوگیری ازانکسارقدرت باید یک ثبات دهنده درجهان وجود داشته باشد،آیا امپراطوری امریکا حاضراست که بطورداوطلبانه قدرت رابا سایررقبا تقسیم نماید ودر روابط بین المللی از سیاست انحصارگرانه دست بردارگردد؟                                                                    روسها عادی سازی همکاری راخوب وعدم عادی سازی همکاری را اشتباه می دانند ودرهردو صورت دردفاع ازمنافع ملی خود تسلیم گذشت های یکجانبه وبرتری جویانه  نه خواهد گردید. موضعگیری های مشابه ترامپ وروسیه اتحادیه اروپا را به سرنوشت مبهوم ونگران کننده مواجه گردانیده است وخبرنگاران  وضعیت کنونی اتحادیه اروپا رابه خانه ماکیان های  مقایسه مینمایند که بدون خروس قد قد می نمایند. بارک اوباما درآخرین سفر وداعیه خود درآلمان با الهام ازاثر ارنست همینگوی نویسنده بزرگ ونامدارامریکا که «خورشید همچنان میدرخشد» به تسکین بخشیدن قلب های جریحه دارسران اتحادیه اروپا پرداخت.«خورشید همچنان می درخشد وخورشید غروب می کند وبه همان جایی که طلوع کرده بود می شتابد.» قماربزرگ ترامپ باپوتین درمبارزه باتروریسم به نفع تمام کشورهای جهان وبویژه افغانستان، سوریه وعراق که بیشرازهمه قربانی تروریسم گردیده اند می باشد ودراین بازی هردوبرنده وهیچ کشوری به جزپاکستان، عربستان سعودی وقطرکه پرورشگاه وحامی مالی تروریستان جهان اند بازنده  نه خواهند بود، عادی سازی روابط با روسیه باید مسیرطولانی را سپری نماید، سیستم سیاسی وپیچیده امریکا باروسیه فرق دارد،ترامپ درانتخابات باکسب رای اکثریت الکترال یا  گزنیشگران ونه مردم امریکا پیروزگردید ورییس جمهوراگرچه سیاست خارجی راتعین مینماید .                 اما در تشکیلات سیستم محوری امریکا دست آزاد ندارد درحالیکه پوتین ازحمایت کامل مردم، پارلمان ونظامیان ودیپلماتهای روسیه برخورداراست. بعید به نظرمی آید که ترامپ مانند گرباچف که پیمان نظامی وارسا را بطوریکجانبه لغو نمود، او با پیمان نظامی ناتو که بعدازپایان جنگ سرد رقابت های ایدیالوژی وجود ندارد وروسیه وامریکا همدیگررا دشمن نمی پندارند وداع نماید.اختلاف درروابط روسیه وامریکا درطول تاریخ یک امرمعمولی است ودرآینده نیزادامه خواهد یافت ولی بهترین دستآورد نتایج انتخابات امریکا درآنست که کشورهای بزرگ اراده سیاسی قوی دارند تا بطورمشترک برعلیه تروریسم مبارزه نمایند ودرعادی سازی روابط بدون تهدید واستفاده اززوربه پشت میزمذاکرات رقابت های خودرا ادامه بدهند. جای مسرت است که تمایل سران دوابرقدرت بزرگ جهان پیشگویی های نگران کننده انگلس هارا که سال جدید میلادی 2017 را سال جنگ پیشگویی می نمودند به سال نوید بخش مبارزه با تروریسم وهمکاری های بین المللی وصلح طلبانه بشارت میدهد .

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگراموربین المللی – مسکو