تـرس ونـگـرانـی اروپـا ازروسـیـه : دکــتـور عــلـی احـمــد کــریـمـی

karimi ahmad ali پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه ای جنگ خبری را رسما برعلیه کریملین اعلام نمود، دراین قطعنامه رسانه های دولتی روسیه مانند شبکه تلویزونی «روسیه امروز»که بزبان های مختلف پخش میگردد،«آژانس خبری ریا نووستی» «سپوتنیک» و «جهان روسیه» به تفرقه ونفاق افگنی میان کشورهای اتحادیه اروپا وتبلیغات کاذبانه متهم میگردد وحتی نام این رسانه ها درردیف داعش وافراطگرایان اسلامی که درروسیه سازمانهای ممنوعه اند ذکرگردیده است.   این قطعنامه دربزرگترین پارلمان جهان که 751 نماینده از28 کشوراروپا دارد با 304 رای موافق و179 رای مخالف تصویب گردید و نمایندگان فرانسه، ایتالیا ویونان که طرفدار عادی سازی روابط باروسیه ولغو تحریم های اقتصادی اند، برعلیه این قطعنامه رای دادند. ترس ونگرانی اروپا ازروسیه بعدازپیروزی دونالد ترامپ درانتخابات ریاست جمهوری امریکا وپیروزی رئیسان جمهوری طرفداربه روسیه در بلغارستان وملداویا بیشرگردیده است و تشدید عمیق بحران های سیاسی درروابط روسیه واروپا این جمله معروف کارل مارکس را درمانیفیست حزب کمونیست که « شبحی دراروپا درگذراست… شبح کمونیزم» اتحادیه اروپارا مجددا مانند دوران جنگ سرد دستخوش دودلی وانشعاب گردانیده است . نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا نگرانی دارند که اروپا درشرایط جنگ باروسیه به سرمی برند وبه مردم خود میگویند که واژه ها،  قوی ترین اسلحه درجنگ است

واگربیدارنگردیم دراین جنگ شکست خواهیم خورد. تعدادی ازنمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا جا دادن نام داعش واسلام افراطی را درردیف رسانه های دولتی روسیه انتقاد نمودند که ما باذکر نام داعش درریف  رسانه ها دولتی روسیه درواقع داعش رابگونه دولت برسیمت می شناسیم  درحالیکه داعش دولت نیست ویک سازمان قسی اقلب تروریستی ودشمن بشریت محسوب میگردد. این قطعنامه پارلمان اروپا جنبه مشورتی دارد و تنها به کشورهای حوزه اتحادیه پیشنهاد می گردد تا هیزنه اضافی را دربودجه های خود درجنگ خبری برعلیه کریملین تخصیص بدهند.اگرچه خوشبینی ها درباره عادی سازی روابط روسیه وامریکا بعد ازپیروزی ترامپ ایجاد گردیده است ولی تصادفی نه خواهد بود که کنگره امریکا بعدازقطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا لایحه رابه اتفاق آرا تصویب نمود که براساس آن برعلیه فعالیت های «مخفیانه روسیه» درمقابل  سایرکشورها به مقابله خواهد پرداخت. رییس جمهورروسیه وتحلیلگران سیاسی تصویب این قطعنامه را توطئه بر علیه آزادی مطبوعات وبرتری جویی وخودخواهی غرب بر سایرکشورها محکوم نمودند ومداخله سیاستمداران را درامورمطبوعات مغایربه آزادی بیان و سوء قصد به مهم ترین رکن دموکراسی تفسیر نمودند. ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه قطعنامه پارلمان اروپا را انحطاط سیاسی نمایندگان برعلیه دموکراسی خواند .ماریا زاخا روفا سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه این قطعنامه را چون بزرگترین جنایت خبری محکوم نمود، خبرنگاران روسیه قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا رابگونه ای پیروزی خود در جنگ نرم بر علیه رسانه های غربی استقبال می نمایند ومی گویند که  اروپا عصبی گردیده است، توانایی رقابت آزاد راندارد ومانند سابق به همه درس دموکراسی واحترام به حقوق بشررا  می آموزد ودردموکراسی هیچ کشوری حق مداخله وفشار را به سایر کشور ها ندارد تا به نام دموکراسی ارزشها وکرامت های اخلاقی وفرهنگی راپایمال بگرداند. به باورکارشناسان روسیه  نخبگان ولیبرال دموکراتهای اقلیت غرب از دموکراسی وآزادی برای مخدوش گردانیدن افکارعمومی ومردم عوام بهره برداری می نمایند تا توجه وافکارمردم را با ترویج  بی بند وباری ها ازواقعیت های روزمره دوربگردانند.اروپا بعدازسقوط شوروی قوانین ومقراراتی را می خواهد به کشورهای مختلف تحمیل نماید که به ویژگی های فرهنگی وتاریخی اکثرکشورها مخالفت دارد مانند همجنسگرایی واهانت به مقدسات سایر ادیان. رسانه های گروهی روسیه درزمان شوروی با وجودیکه ازقدرت بزرگ نظامی، اقتصادی وسیاسی برخورداربود ونیمی ازکشورهای جهان درمدار روسیه می چرخیدند نه توانست درجنگ خبری برعلیه غرب پیروز گردد، چون سیاست، اقتصاد، علم وحتی آزادی های اجتماعی باایدیالوژی که سازوبرگ اغواگرانه وبی ریشه داشت آلوده گردیده بود،اما امروز وضع درجهان تغیر نموده است وکشورهای جهان می دانند که تامین وتضمین امنیت ملی ارتباط مستقیم با امنیت خبری دارد وکشورهای که امنیت خبری ندارد قادر به دفاع ازامنیت ملی خود نیز نه خواهند بود.روسیه رقیب ایدیالوژی غرب نیست اما دراین اواخر ازلحاظ نظامی به رقیب وهمناک غرب درصحنه ژئوپولیتیک تبارز نموده است وازموضع زور با زبان وادبیات که ازاروپا آموخته است ازمنافع خود دفاع می نماید، درجنگ نرم وخبری کشورها از روشهای تبلیغ وضد تبلیغ به هرنوعی،مانند دروغ پراگنی ویا اطلاعات کاذب، شایعه سازی، تخریب شخصیت ها،ایجاد تهدید های واهی، ایجاد امید های واهی، تغیرباورها وتهاجم فرهنگی باابزارهای تبلغاتی مانند رادیو،تلویزون،انترنیت، قلم، کتاب،روزنامه ها وجراید، فلم های هنری شعروموسیقی برعلیه همدیگر از منافع سیاسی، اقتصادی ونظامی خود استفاده می نمایند. جنگ نرم میان کریملین وجهان غرب بعد ازالحاق جزیره کریما ازاوکرائین بروسیه درسال 2014 وارد فازنوین گردیده است. رسانه های گروهی روسیه از دفاع و تهاجم باروشهای گوناگون ومهارت خاص بطوربی سابقه روحیه عمومی رادرداخل وخارج ازروسیه برعلیه غرب وامریکا تحریک می نمایند وکشورهای غرب رامتهم مینمایند که باسیاست دوگانه بخاطرمنافع خود تروریسم را تشویق می نماید، سیاستمداران روسیه باطرفداری ازارتقای نقش سازمان ملل درحل مناقشات منطقوی و جهانی ومخالفت باجهان یک قطبه به افشاگری مداخلات غرب درعراق، سوریه، لبیا وافغانستان که منجربه ویرانی وجنگهای داخلی وسیل مهاجرین وآوارگان گردیده است می پردازند وهمزمان به اروپایان وانمود میگرداند که روسیه خود کشوراروپایی است و اروپا باید از وابستگی امریکا آزاد گردد تا اروپا بطورمستقل وبدون توجه به امریکا ازامنیت خود ونظم جهانی دفاع نماید. خبرنگاران غرب این نوع دلسوزی  های روسیه را اهانت به اروپا تلقی می نمایند وکریملین رامتهم می نمایند که بااین گونه تفرقه افگنی ها می خواهد تا دودستگی ونفاق را میان کشورهای اتحادیه اروپا افزایش بخشد تا به اهداف انتقام جویانه واحیای امپراتوری برباد رفته موفق گردد. امریکا واروپا جدا طلبی جمهوری های ابخازی واستیای جنوبی را ازگرجستان درسال 2008  والحاق کریما را نقض حقوق وقوانین بین المللی می دانند واستقرار موشکهای اس 400 رادرمنطقه کالینیگراد خطر به امنیت اروپا ارزیابی می نمایند. تناقضات شدید سیاسی میان اتحادیه اروپا وروسیه پیرامون اوکرائین وسوریه منجر به  بی اعتمادی هردوجانب گردیده است وعادی سازی روابط بیشتر به تحولات سیاسی امریکا خواهد داشت. روسیه باوجود اختلافات علاقمند به همکاری با اتحادیه اروپا که دومین قدرت عظیم اقتصادی وعلمی وتکنالوژی باچهارصد ملیون جمعیت درجهان است می باشد و با وجود بحرانهای های سیاسی وجنگ نرم، علاقمندی مردم روسیه به اروپا کاهش نیافته است و دموکراسی جوان روسیه بدون همکاری بااتحادیه اروپا به مشکل مسیرتکامل خودرا سپری خواهد نمود وامنیت اروپا بدون روسیه نیزتامین نه خواهد گردید. جنگهای های نرم به خاطرمنافع تازه وجدید نیست ودرآینده نیزادامه خواهد یافت واین جنگ از زمان  آدم ابوالبشرآغاز گردید که همه فرشتگان بفرمان خداوند به آدم خاکی سجده نمودند و شیطان بخاطرساختمان وخلقتش ازفرمان خداوند تمرد ورزید وسوگند یادنمود که تاقیامت ازراه تزئین به اغوا فرزندان آدم خواهم پرداخت و طوری زندگی رادرنظرآنان تزئین بخشم که انسانها درآشوب هیجان واحساسات کاذبانه بجای یکتا پرستی به بت پرستی قدرت سجده نمایندوبه باطل بیشترازحق لجاجت ورزند.اصطلاح پست حقیقت ازمفاهیم تازه درسال 2016 است ودرقاموس آکسفورد پست حقیقت را این طورتعریف می نماید« وقتیکه واقعیت های عینی درپرورش افکارعمومی بی ارزش ترازپیام های هیجانی وسلیقه جویی های شخصی میگردد.» مردم به خودزحمت تحلیل رانمی دهند، به گوینده می نگرند که ازکجا وبکدام قدرت، قوم وسمت تعلق دارد وحق وباطل را درترازوی احساسات وسلیقه های سمتی وقومی وزن می نمایند ودرهمین طرزنگرش انگیزه ها قربانی اندیشه ها میگردد. درجنگ نرم هرکشوری که تسلط بررسانه های گروهی واطلاعات داشته باشد بردنیا مسلط خواهد گردید، قدرتهای بزرگ ازاین ابزار با ژانرهای مختلف  بخاطرمنافع خود به رقابت خود ادامه خواهند داد ولی متاسفانه کشورهای که امنیت خبری ندارند همواره دنباله رو،مقلد ونیشخوار تبلیغات آنها باقی خواهند ماند.

دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگراموربین امللی- مسکو