صـدای نـان و گـریــان : سیـد مـحمـد نـادر خـرم

به گوشم میرسد  هر دم ٬ صدای نان و گریان است

یکی  در  اوج  عشرت ٬ردیگری محتاج یک نان  است

صدای  مطبخ  و بوی  کباب  گوسفند و مرغ

بلند فریاد  میآید ٬  که امشب  خان مهمان است

فقیران کاسه  دریوزه  در دست و برون  در

صدای  کمک  وزاری  وگریان  غریبان  است

غریو شور  وشعف  از  خانه همسایه  میآید

ولی  در خانه  پشت سر  آواز  گریان  است

بلی  خانی که از پول  حرام و خون  این  مردم

حساب  دالر و کلدار وی  در  نزد  یزدان است

حساب  موتر  و کرتی  و قصر وباغ نامعلوم

که مستوفی  به ترتیب  بلانس  خویش  حیران است

پسر  در خارج و دختر به ناز  و خود به  عیاشی

شبش آرام  در لغمان و روز  در  باغ پغمان است

به دستورش  هزاران  بیوه و صد ها بی پدر گردید

مرا باور  نمی باشد که  کافر  مسلمان  است

در  این  ماه  سیام  کز رحمت  حق  نور میبارد 

زهر مسجد  صدای طاعت و تجلیل  قران  است

کجاست  دستی  که گیرد  دست مظلومان در این ایام

همه در فکر  نفس  خود  کجا در  فکر غریبان  است

                    

                         سید  محمد  نادر  خرم