بلـخ مـرکـز آریانای باستان و مهد پیدایش و پـرورش زبـان پارسـی دری میباشد و شعرا ٬ عرفا و دانشمندان بی شماری را در آغوشش پروریده است .اینک در زمینه ویدیوی استاد پرتو نادری را درمورد یکی از این عرفا تحت عنوان « از بلخ تا قونیه »استماع فرمائید.

دوستان  گرامی  !                                                                              سفر «از بلخ  تا قونیه » ثمر زحمات وتحقیقات  استاد  گرامی  پرتو نادری  درچندین  بخش تهیه  وترتیب  گردیده  است .                                        تصمیم ما آنست  که  تمام بخش  های آنرا در این  سایت ٬ هرهفته بنشر  برسانیم .  امیوارهستیم که دوستان ویدیوهای  ارزشمند را استماع  بفرمائیند.