به استقبال از نشرات تلویزون (بهار)شاعران محترم خانه ی فرهنگی مولانا در ونکوور کانادا اشعار شانرا سرودند.

نشرات (بهار)

این سراب خشک را تر سازد آبِ آبشار
بشگفد گلهای رنگارنگ در باغ (بهار)
تا شود زلف سخن در حجله چون مشک عبیر
خط رنگین می کشد از ناف آهوی تتار

دختر رز در بغل دارد ز بزم جام جم
می کند صیقل گهر زین میهن از گرد و غبار
گر بپیچد در هوا آهنگ داوود خرد
آید از کاخ فلک پژواک قلب داغدار
آفتاب است در سپهر نشر مضمون بلند
سنگ خارا را کند چون موم در کف بی قرار
یا چو قندیلی که آویزی به گوش نُه فلک
روز روشن میشود از آستین شام تار
سوز سازش آب حیوان می چکد در کام دل
چشم دل را می برد با حرف دل پیش نگار
می کشد نقش اناالحق را چو منصور خرد
می برد تا بام چرخ فضل دیهیم وقار
چون صدف از آب نیسان پرورد طفل گهر 
وز (بهار) است هر سخن در گوش دلبر گوشوار
ناخدای سکته دو را مانع است در موج یَم
تا بگیرد زورقش در دامن ساحل قرار
بلبل باغ است فرخاری به شاخ گل شگفت
فاسدان کشورش را می کشد در پای دار                                                  
 مولانا کبیر فرخاری
۲۷ فبروری  ۲۰۱۷

این سرود به اقتفای شعر شاعر گرامی جناب مولانا صاحب (فرخاری) به قلم آورده شده است.

(تلویزون بهار)

بشنوم بر گوش جان نام خوش از نام( بهار)

غنچه ی دل بشگفد خندد ز گـــلها بیشمار

بانوایبلبلانخوانندسازهمـــــــــــــــــدلی

تا گریزد غصههـــــــــــا از قلبهای داغــــــــدار

نام نیکویش سرور خسته گان سازد فزون

از طـــــــــــراوت تازه گی ارد در کنج و کنار

برگبرگصفحهایاوراقهــربرگترش

برگ برگش در نظر آید چــــــــــو در شهوار

شاعــــــــران خوشنوا و نکته سنجان سخن

می سرایند شعر تر هر یک با شان و وقار

در نوای مطربان نام نیکویش جلــــــوه گر

وجد می آرد به محفل با نوای چنگ و تار

کشتی ی آمال مــــــردم با نوید این (بهار)

از خطر از مـــــــوج دریا بی خطر آید کنار

مختصر سازم حــــــــــــــدیث آرزو هایم(ثنا)

این (بهار)ارد پیام نیک و صـــــــــلح پایدار.

اسحاق ثنا ونکوور کانادا