چـهاربـیـتی هـای نـوروزی : مسـعـود حــداد

بیا نوروز،که ما را شاد گردان

دلِ   ویرانه را ، آباد گردان

ز زنجیر جهالت این وطن را

بهرقیمت که شد آزاد گردان

##

بیا نو روز هوایت خوشم آید

صدای بلبلان در گوشم آید

حلولت را بهانه کرده یارم

سحرگاهان او در آغوشم آید

##

نیازی ها زنورت بیم کردند

همه یکسان ترا تحریم کردند

چو گشتند غرق دریای ظلمت

به حکم داعشی تعظیم کردند

##

بیا نوروز! من وتو راز داریم

هجوم تار وظلمت باز داریم

شکسته بال آئین جهالت

به اوجِ بیکران پرواز داریم

##

بیا نوروز! ز تاریکی ،کن آزاد

دیگر مشنو صدای داد وبیداد

هزاران تف بکن برروی«کوثر»

بگو آورد مرا مسعود «حداد»

مسعود حداد

15 مارچ 2017