پـارلـمـان غـیـر مسئول افـغـانـستـان بـه زبـان طـنز ؟ :مـحـمـد عـزیـز عزیـزی

اگرکشور چنین بی سروسامان است به شورا چه ؟! 

اگربنیاد ملک از بیــــخ ویران است به شوراچـه؟!

اگر اندر فســـاد ورشـــوت وظلم وتبهــــکاری

وبدنام جهان این ملک افغان است به شورا چه ؟!

وزارت خانه ها گــر بودجه را مصرف کنند یا نه

اگر بیکاره گی از این وزیران است به شوراچــه؟!

اگر صدهــا هزار از ملک ما از ترس نا امـــنی

فراربر جانب کوه وبیابان است به شورا چه ؟!

اگر اندر کنــــر یا لــــوگـــر وهلمند ویا نیمـــروز

وجوی خون روان ازخون انسان است به شورا چه؟!

اگرنیمروزو بادغیس وفــــراه وغور ویا هرات

کنون جولانگـهی سپاه ایران است به شورا چــه؟!

اگر سمت شمـــال مملکت نا امــــن می گـردد

ودر مرز سقوط کندز وبغلان است به شوراچه ؟!

اگر از انتــــحار وانفجــــار صدها شوند کشتــه

وهرکس در وطن با چشم گریان است به شوراچه؟!

وزیر امنیت گــــر امنیت را او نمـــی داند

اگر قتل کسان بسیارآسان است به شورا چه ؟!

وزیر داخله ،از جان ومال خلق مسئول است

اگر دزدی به هرسوئی فراوان است به شوراچه ؟!

وزیر جنگ اگر خوابش گرانسنگ است وباارزش

و «سنگین» قیمتش بسیار ارزان است به شورا چه ؟!(1)

  

اگـــردرمــــرکز کابل به دهــا انتحـاری است

گنـــاه آن بدوش این ویا آن است به شوراچه ؟!

اگر امن وامــــان از میهن مـا رخت بر بستـه

فقط مسئول آن ملک پاکستان است به شوراچه؟!

«عزیزی» گر دهانت را نبندی بیگمان آخـــر

سزای تو فقط در کنج زندان است به شورا چه؟!

پایان

———————-

روز سه شنبه ساعت 17:54

28 مارچ سال 2017 میلادی