پیام تبریکه بمناسبت روزمادر ازطرف خانم قمر زاخیل

پیام
قمرگل زاخیل

این جانب قمرگل زاخیل بهترین تبریکات وتمنیات نیک خودرا خدمت تمام مادران جهان بخصوص مادران داغ دیده افغان وهنرمندان عزیزکشورم تقدیم میدارم. از خداوند برای همه مادران صحت وسلامتی و سعادت آرزو برده وبرای یک صلح دایمی درکشور ما دست دعا و نیایش بدرگاه خداوند متعال بلند میدارم، زیزا زنان و مادران بیشترازجنگ نفرت دارند وبه صلح نیازمند اند. آرزو مندیم برای هموطنانم  اینست که برای  صلح وثبات کشور از هر طریق  ممکن کوشا گردیم  زیرا اکثریت مادران وطنم چون من در جنگها  آسیب دیده  اند . بناٌ آهنگ “سپینه کوتره” بخاطر صلح  در سالهای  قبل  سروده ام خدمت مادران گرامی  وتمام  هموطنانم تقدیم میدارم  تا پیام صلح مرا بگوش شان برساند . الهی  دعا ما مادران بدربار خداوند قبول گردد. آمین