بـا آمـدن قـصـاب کابـل ٬ عـقـاب افـغـانـستـان خـشـمـگـیـن است.

 بقول  شاعری !

در حشر زغم های  چمن  خواهم  گفت —-    از صبر وسکوت  وسوختن  خواهم  گــفـت

بگزار  همه  بهشت  ودوزخ  گویند          من وای  وطن  وای  وطن  خــواهـم  گــفـت

بـی  وطـن را  هیـچ آرام  نیـست        —-     این  عقاب  آموخته  در دام  نیست

الــــهــی  رایــــگان  مــگـــزار مــا را    —-     بـدســت  ایــن و آن  مـگــزار  مـــا را

کـرم  پـروردگارا  ای  خـداونـد          —-    بــه  لــطــف  دیــگــران  مـگـزار  مـا را