نـشنـو از نـی : از داشـتـه های اعـظـم خــروش

نشنو از نی چون حکایت میکند

بشنو از دل چون روایت میکند

نشنو از نی ، نی نوای بینواست

بشنو از دل دل حریم کبریاست

نی چو سوزد تل خاکستر شود

دل چو سوزد خانـه دلـبر شود

نی ز خود هرگز ندارد شورو حال

دل بـود مـرآت نــور لا یــزال

نی اگر پرورده آب وگل است

دست پـروده خـداونـدی دل است

نی اگر بشکست بی قدر و بهاست

بشکند گر دل خریدارش خداست

نی به هر دست و به هر لب آشناست

دل مکان و خانه خاص خداست