انـکسارقـدرت کودتـای لغـزنـده بـه دیـکتاتـوری است : دکتور علی احمد کریمی- تحلیلگرسیاسی در اموربین المللی

 افغانستان درمسیرتاریخ تمدن جهان تاهنوزشکل خاص خودرادارد وحتی زهد فروشان ریاکار باقیافه هی عبوس وخشن، سیاستمدران مغرض ومنفعت جو ومتعصبان موهوم پرست وخرافی بازمزمه های اغواگرانه وجاهلانه با افتخار سنگ مدافعین شکل خاص افغانستان را ( دشمنی باارزشها وکرامت های انسانی ومخالفت بااصلاحات بنیادی سیاسی واقتصادی) به سینه میکوبند ٬   تا مانع بذرتخم تمدن،حکومت عقل وخرد دراین خاک مقدس گردند وبا این طرزتفکرنمی گذارند تا مردم افغانستان پیروزی عقل وخرد رابرجهل وبی عدالتی های اجتماعی جشن بگیرند . حتی جهانیان ومردم سایرکشورهارا با اندیشه های تاریک خود دیوانه وبی عقل تصورمینمایند و استفاده از تجارب کشورهای متمدن را که درقرون وسطی مشکلات بدتروخرافات ننگین ترچون بهشت فروشی، گناه شویی، دست بوسی ارباب وملک، دشمنی باعلم ودانش داشتند امروزدرجامعه ما جنگ وبی نظمی وبربادی کشورتلقین می نمایند  تا اوضاع را با هراس افگنی  وتوهومات جاهلانه برعلیه نواندیشی ،ترقی اجتماعی، اصلاحات سیاسی واقتصادی، حقوق مدنی، برابری طبیعی وحاکمیت قانون که به افراد جامعه احکام خرد ومنطق را وضع می نماید جلوگیری گردد.

دانشمندان وروشنفکران اروپا رنجهای فراوان بردند تاجامعه را به کمک علم وتجربه ازجهل ستمگران وخرافات کلیسا نجات بدهند وتازمانیکه مردم ازقفس تاریک جهالت آزاد نگردند خوشبختی وبرکت نصیب جامعه نمیگردد آنها جامعه، دولت وقانون را نتایج طبیعی سرشت نیازهای بشریت برشمردند. به باوررسو مالکیت خصوصی ویا اصالت فردی مقدس ترین حق وحتی مهم تر ازآزادی است وقانون دستگاه سلامت بخش آزادی است.                                      فجایع دلخراش سالها و روزهای اخیردرافغانستان ثابت گردانید که دولت نه تنها قادربه تامین امنیت مردم نیست بلکه با شیوه های پوشالی، گمراه کننده  وقومی درقرن 21 ازتجارب جهانی چشم پ وشی می نماید و بااستفاده از زور و خشونت درمقابل اعتراض ها وخواسته های عادلانه مردم اوضاع رابحرانی میگرداند، بی احترامی به خواسته های عادلانه مردم خیانت به آینده کشوراست.                                                                                             مردم خواستار تغیرنظام  نیستند بلکه میخواهند کسانیکه به وظایف خودسهل انگاری نموده اند در مقابل ملت پاسخگو باشند.  دولت از تساوی طلبی های بشردوستانه که محبت، دوستی، صفا وصمیمیت وزیبایی رابه ارمغان میآورد هراس دارد. دولت به کمک های بدون کنترل  کشورهای خاریجی  به سرنوشت مردم بی گناه وآبروریزی کشوربازی می نماید، بی پروایی دولت به خواسته های عادلانه مردم وجدان کشورهای کمک کننده را نیزتکان خواهد داد که به پول مالیات مردم این کشورها مردم افغانستان قربانی وآزادی های مدنی  پایمال میگردد، موج خشم واعتراض های مردم این کشورها افزایش خواهد  یافت، مطبوعات کشورهای کمک کننده دولت افغانستان را همکار زیر زمینی تروریستها ولشکرجهل میدانند وخواستارقطع کمک ها به دزدان وچپاولگران میگردند وحتی ترامپ رئیس جمهورامریکا ازبیلون ها دالرکه در افغانستان چوروچپاول گردیده است احساس تعجب می نماید.  مردم ما وبویژه نسل جوان با اعتراضهای مدنی به قیمت جانهای شرین خود اراده راسخ دارند تا ازافغانستان آبرومند،باحیثیت ومقتدردفاع نمایند. اعتراض مردم درمقابل ارگ به خاطر آنست که ریشه های درخت فساد وتفرقه درآنجا آبیاری میگردد وتاموقعیکه این ریشه های قطع نگردد افغانستان نمی تواند باچهره انسانی وباوجدان درکنار خانواده شریف چوامع بشری چون بازیگر فعال ازمناقع ملی خود دفاع نماید. چرا مردم خواهان استعفای رئیس جمهورواطرافیان بی کفایت اومیگردند؟ رئیس جمهوربا صلاحیت های نامحدود قانون اساسی رانقض نموده وبا انکسار قدرت همآهنگی میان قوای ثلاثه وجود ندارد،انکسارقدرت کودتا وتوطئه لغزنده به قانون اساسی وانحراف ازدموکراسی است. بازخواست مطابق قانون به شکایات صورت نه میگیرد، رئیس جمهوربراساس قانون حق فروش وبخشش ملکیت دولت راندارد.پارلمان حق کنترل ونظارت را بر اعمال دولت ندارد ودراکثرجرائم باهمکاری ارگ به حق مردم افغانستان خیانت می نمایند ، قوه قضایی وثارنوال مستقل نیستند وبه اشاره ارگ رفتارمینمایند.رئیس جمهور غنی باغصب وانحصار قدرت افسارگیسخته وترویج رسمی بی عدالتی و فساد های اجتماعی،سیاسی واداری حتی مقامات بلند پایه دولت راکه خود آنان رابرگزیده بود بدون دلیل برعلیه خودتحریک نمود. قدرت مطلق فساد مطلق رابار می آورد. میگویند هیچ کاری بزرگی درتاریخ صورت نگرفته مگراینکه به وسیله نبوغ وپایداری یک فرد واحد که با تعصبات توده ای مردم نبرد کرده است، انجام شده باشد. طرفدارن ومخالفین اشرف غنی میگویند که اوانسان مریض،عصبی وپرخاشگراست، دودل ومتردد وظرفیت تحمل انتقادات راندارد، میل وعلاقه او به اطاعت های کورکورانه نشانه حس تشخیص ضعفیف او درتفویض اختیارات است. اطرافیان او رویداد ها ومسایلی را به اوگزارش می دهند که به طبع ومیل اوبرابرباشد.فرانسوی هادردوران زمامداری شاهان خود می گفتند که” شاه مرتکب خطا نمیگردد اگرمرتکب خطا گردید مشاوران شاه مقصراند.” اعضای پارلمان، معاون ریاست جمهوری، آگاهان سیاسی وسازمانهای مدنی واجتماعی داد میزنند که اتمر مشاورارشد غنی دربحرانهای کنونی ونزاع های قومی دست دارد وبرخلاف قانون که صلاحیت اجرایی ندارد درامور وزارتها وحتی درخارج ازکشور مداخله مینماید وحمایت رئیس جمهور از اتمرپایه های دولت رابرای مبارزه  باتروسیم سست ولرزان گردانیده واین اختلافات درونی می تواند عواقب خطرناک درپی داشته باشد.  مردم مسلمان افغانستان که پیروان دین حق اند وبه خدا ایمان دارند بیدارگردیده اند وکسی راسزوار رهبری میداند که مردم ارباب وبرگزیده خادم انها باشد.   انحصارقدرت درارگ کاسه صبرمردم وبویژه جوانان را لبریزگردانیده است وجوانان دلیر افغانستان بخاطرعدالت خواهی وبت شکنی ودفاع ازقانون اساسی بعد ازاین نمی خواهند قربانی دسیسه جویی های پشت پرده ودوسیه سازی های جعلی وشایعات  تفرقه افگن  گردند .نسیم ملایم ودلنوازدرمثلث مقدس خدا،وطن وآزادی ازجهل وبردگی برفراز کوها سربه فلک کشیده ودشتها ودره های افغانستان دروزش است. جوانان ما بیدارگردیده اند ودراین مثلث مقدس بخاطرآزادی وترقی اجتماعی می رزمند، میزیند ومیمیرند. دین فروشان ووطن فروشان حریص ودزدان پلید از این عظم راسخ جوانان افغانستان واهمه دارند وباافسانه سازی رذیلانه که افغانستان شکل خاص و عشیره ای خودرا دارد تلاش میورزند تا مانع این موج خروشان گردند وباقیافه های عبوس وپشم آلود و قباهای گرانبهای ملی تظاهرمی نمایند ولی درعمل خنجر برقلب افتخارات فرهنگی و تاریخی ماکه ریشه درتاریخ دارد فرو می برند وبه تصورناقص خود امیدوارند که عده از جوانان را می توانند تطمیع وفریب بدهند ولی خوشبختانه قادر به فریب تمام جوانان هرگزنه خواهند گردید، جوانان امروزنمی خواهند مانند پدران خود درقفس جهل وخرافات زندگی نمایند و آرزو دارند تا افغانستان شبه کشورهای خوشبخت وبارفاه گردد تا باچهره زیباومحتوای باوجدان وخردمند آراسته گردد. دین فروشی وخیانت بوطن درتاریخ کشورهای مختلف سابقه طولانی دارد ولی جنایتکاران مشهور تاریخ، حتی مانند هتلرکه به خاطر برتری نژاد، جنایت بزرگی رابرعلیه بشریت مرتکب گردید  قوم فروشی نکرد وباسیاست تبعیض وبرتری جویانه داغ ننگ را برجبین آلمان وآلمانی های چسپانید. دولت نفاق ملی راه ورسم قوم فروشی را برای طولانی ساختن عمرننگین خود برگزیده است. جوانان ما باشکستن بت های قوم فروشی، دین دینی ، تاریخی و ملی خودرا ادا می نمایند، امروزجوانان پشتنون، هزاره ،تاجک، ازبک وسایراقوام بااحساس مشترک وبخاطرتعین سرنوشت مشترک بت شکنی می نمایند و قدرت پرستی را که بدترین شرک است کفربه خداوند و خیانت بوطن می دانند. جوانان درزندگی خود تجربه نموده اند که لیدرهای به ظاهر دیندار که درعمل به بصرت خداوند عادل باور ندارند و باچپن های مرقع وآستین های پرازمار های زهرآلود نیش خودرا به استخوان های تمام اقوام فرومیبرند.                                      کسانیکه به مجبوریت ویا سلیقه های شخصی ازاشرف غنی واطرافیان اوحمایت می نمایند ازآنها صمیمانه آرزومندم تا وظایف ومسئولیت های رئیس جمهور و اعضای دولت را درقانون اساسی بدقت مطالعه نمایند وبعدا صادقانه قضاوت کنند که آنان به تعهدات وسوگند های خود تا چه اندازه عمل نموده اند .وقتیکه روسو میگوید قانون دستگاه سلامت بخش آزادی وامنیت است باید قبول نمایم که بی امنیتی،فقرعمومی ، سفله پروری وبی احترامی وتوهین به روشنفکران وتحصیلکرده ها و نفاق افگنی که همه همدیگر را متهم به جاسوسی می نمایند مولود بی اعتنایی وبی احترامی به قانون اساسی است.   

دکتورعلی احمد کریمی تحلیلگرسیاسی دراموربین المللی