حکومت وحدت ملی و ترویج اصطلاح افغانستانی ٬ شعر گلچینی از احساس قلبی شاعر گرانمایە : م نسیم اسیر

بـنـازم هـمت مـام وطــــن را     به دامــن پروریـده تـو و من را

كــهن بـوم و بر پر افتـــخارم      هــمــان افغانــستان نـــامدارم

به این نامست شأن و شوكت ما  ز افغان پایـه های وحدت ما

 به نـام قـوم اگـر بـاهم ستیزیم      بنـای وحـدت از بنـیاد ریـزیم

مباش اندر پی ویـرانی یی خود    اساس بـی ســر و سامـانی خود

»اسیــر« آرزومـــند تو گــویـد       به عـجز و انكسار از تو بجوید

                 كـه گر پرسد كسی از تو نشانی

                بـگو افــغـان، مگـو افغانسـتانی