برگ سبز به نخستین سال وفات مرحومه بی بی فاطمه لطیفی : پروفیسور دکتور عبدالواسع لطیفی

همسرومادر و انسان فداکار فاطمه ز فرزانګیت یادګارها داریم

طلب مغفرت برایت ز ایزد یکتا  تامسیحا داریم

هنوز در فضای  مزارت این زمزمه شاعر انعکاس روحانی دارد

در اندیشه و خیالم  هر مصرع اش هزار تعبیر جاویدانی دارد

من همانم که در ایام حیات

بی شما صرف نکردم اوقات

هرکه را روی خوش و خوی نکوست

مرده و زنده من عاشق اوست

تا مرا روح و روان در تن بود

شوق دیدار شما در من بود

بعد  چون رخت  سفربر بستم

رو حانه در ره شما بنشستم

روان چنین انسان شزیف و فرزانه همیشه شاد باد