پیدایش ، تکامل و دورنمای زبان دری : میـر عنـایـت الله سـادات

دوستان گرامی

شما آگاهی دارید که در روز های اخیر ، بازهم گروهی بخاطر خوشنودی دشمنان مردم افغانستان ، دست به تفرقه افگنی زده و تبلیغاتی را علیه فرهنگ ملی افغانها براه انداخته اند . آنها با نام گذاری “سرویس دری بی بی سی ” مخالفت ورزیده و تقاضا مینمایند تا نام این پروگرام دوباره به ” سرویس فارسی”تغیر یابد . انگیزۀ چنین مخاصمت ها با فرهنگ ملی افغانها ، مبرهن است .سالها قبل همینطور مناقشه ها ، پیرامون زبان دری از طریق نشریه یی در ایالات متحدۀ امریکا راه اندازی شده بود. که می بائیست در برابر آن ، حقایق را بر ملا ساخت .به تأسی ازهمین مرام اینجانب تحقیقی را در آن زمان آماده ساخته و بخاطر آگاهی در اختیار رسانه ها گذاشته بودم که ضرورت اشاعۀ مجدد آن پس از دوازده سال هنوز هم ضروری به نظر میرسد. لطفا در ذیل آنرا مطالعه کرده وبا ارائه معلومات مزید خود ، به آن غنا ببخشید.

عنایت الله سادات by mariadaro on Scribd