محو خشونت زنان : مـیـتـرا ارشـادی عاصـی

من ظریفم، نازکم، برگ گلم، من یک زنم
بوی عطر هر چه گل هست می تراود از تنم
لطف و مهرم را برای مهربانان هدیه ام
زور و ظلم و هر خشونت را چو تیغ و سوزنم
زیب منزل، شمع محفل، آتش و آب و گِلم
باد سرمست و پریشان، هم صدا هم شیونم
من که با دستی بجنبانم اگر گهواره را
آن دگر دستم بجنباند جهان را، میهنم


چشم هایم را نمی بندم دگر بر نا روا
کی گذارم مُهر بندی بر لبم، ای دشمنم
اینک اینک با همت هر گام بگذارم جلو
برده نه، انسان آزاد، این منم من، این منم
م.ا.ع
۲۵.۱۱.۱۷
مصادف با روز محو خشونت علیه زنان