قاتلان دیروز ؛ قهر مان های امروز : نذیر ظفر

                                قاتلان دیروز ؛ قهر مان های امروز                                                دیروز بود جانی و امروز داور است
دیروز بود قاتل و امـــروز یاور است
دیروز بود در پی کـــــشتار مردمان  
امروز متـــقی شــــده بالای منبر است
دیروز راه ِ مردم بیچاره مـــــیگرفت
امروز بهر مردم غمـــدیده رهبر است


دیروزناله داشت که کفر امده وطن
امروز بهر جـــمله ِای کفارنوکر است
دیروز شهر ما که به خمپاره بسته بود
امروز بهر امدنـــــش ساز دیگر است
دیروز دست شان به جنایت خضاب بود
امروز قــهر مان پر آوای کشور است
دیروز نام او به زبانــــــــها شرور بود
امروز مرد نامی و سر تاج دفتر است
دیروز قـــــتل کردند و رفتند به غار ها
امروز داد خواهی آن تا به محشر است