شفیقه محمود حبیبی : از برگه کتاب آوای ماندگار زنان اثر ماریا دارو

 کتاب حاظر بیانگر احوال، زندگی شخصی واجتماعی وفرهنگی زنان رسالتمند کشورماست .  زنان پیام آور صلح ومحبت اند . پرورش دهنده روان انسانی و  تکمیل کننده جوامع بشری میباشند.

تا زمانیکه اخرین اشعه نور خورشید در دل زمین میخلد وتا زمانیکه ستاره های اسمان بروی انسان لبخند میزند وتازمانیکه تسلسل بشر ادامه دارد،  تلاش زنان برای بهبود زندگی، عدالت اجتماعی، تامین برابری زن ومرد واز بین بردن تبعیض ادامه دارد. موجودیت زنان در همه امور زندگی فردی واجتماعی امریست ضروری  و هربرگ این کتاب « آوای  ماندگار زنان  افغانستان »ازخدمات ارزشمند و شهکاریهای زنان رسالتمند وطن ما بحث میدارد.

خانم شفیقه حبیبی  یکی از همان جمله زنان کشورماست که درساحه مطبوعات خدمات زیاد انجام داده است . ازجمله نطاقان برجسته، خوش صدا بوده که کارنطاقی با رادیو از زمان که (رادیوکابل) در پل باع عمومی موقعیت داشت ٬ شروع کرده است.

          خانم شفیقه  حبیبی  همرای  محترم  احمد شاه شهاب  هنگام قرائت  اخبار 

او از جمله گلدسته های بوستان لیسه ملالی بود که راهی  بوستان فرهنگ گردید.  عشق گویندگی در وجودش جوانه زد و این جوانه ها به نهال سرسبز مبدل گردید .  به زودترین فرصت به قرائت اخبار راسآ  پرداخت. استعدادش تنها در خوانش اخبار محدود نماند  بلکه برنامه های مختلف را قرائت کرد . خواندن  برنامه های هنری وادبی، تبصره های سیاسی، برنامه های خاص ملی با حنجره خوش الهام او  به گوش مردم رسیانیده  شد.                                      خانم حبیبی  با محترم انوش  هنگام  خواندن اخبار

زمانیکه رادیو کابل به وسعت رادیو افغانستان انکشاف کرد ٬ خانم شفیقه نیز پربار تر گردید شیرین ترین لحظات حیاتش درانجام خدمات اجتماعی صرف کرد  مگر او صرفآ به خدمات ژورنالیستی  اکتفا نکرد٬ بخاطر رهائی زن از ستم  بیسوادی ، بیکاری، مظالم اجتماعی  و بخاطر شکستن زنجیر دست وپاگیر   زنان افغان وطلسم مرد سالاری دست بفعالیتهای چشم گیر زد و یکی آنهم مبارزه بزرگ انتخابات  ریاست جمهوری (2004) میلادی همراه با یک خانم دیگر بنام  خانم مسعوده جلال از جمله  کاندیدان ریاست  و بانو شفیقه  حبیبی  معاون ریاست جمهوری بودند  تا زن افغان را در انظار جهانیان مطرح ساخته باشد.

بدین صورت  خانم حبیبی درهر گونه شرایط به مبارزه پیگیر خود ادامه داد است. او از درد  زنان هموطنش آگاه بود وحق تلفی  زنان در خانواده واجتماع روح وروانش را می آزرد.

بخاطر انجام رسالت های فرهنگی از سالهای 1349 تا 1373 ش- مطابق 19970 تا2004 میلادی  برعلاوه نطاقی، تدریس  کورس های نطاقی  رادیو تلویزیون  را پیش برده و خوبترین نطاقان از جمله شاگردان اوست که در زندگی نامه خود نطاقان نیز انعکاس داده شده است.

  در اوضاع نا بسامان جنگ ها ازآغوش مادر وطن جدا نگردید و در هر نوع شرایط درفش دموکراسی زنان را در اهتزاز نگهداشت.

بخصوص برای تجلی نورعلم، کورس های سواد آموزی را با یک گروپ از زنان دیگر ایجاد کرد در این کورس زنان وکودکان از سواد بهره مند میشدند وهم چنان با کشف  استعداد زنان  در رشته های مختلف برای جلوگیری ازفقر وبیکاری برای خانم ها کار ایجاد کرد که درآن  شرایط  دشوار این عمل بشردوستانه او از اهمیت بزرگ بر خور داربوده است .

زیرا زنان با کار های هنر افرین دستی  به تولید پرداختند ومزد که بدست میآوردند‌ برای  نققه فامیل  شان در شرایط جنگ نعمت بزرگ بوده است.  خانم حبیبی از سالهای 1378تا 1380 مطابق 1999تا 2001م- بحیث مدیر ورهبر انجمن زنان را ایفا نموده است.   بخاطر رسالت ژورنالستی که داشت در هر کنفرانس که بمناسبت قضایای افغانستان دایر میگردید ٬ اشتراک مینمود ودر باره حل پرابلم های  افغانستان  وحقوق زنان افغان صدای زن افغان را بگوش جهانیان رسانید ه است . او در کنفرانس ها ،میز های مدرو ، مباحثات سیاسی در کشور های ذیل حصه گرفته است .

در سال  1380ش- مطابق 2001میلادی در کنفرانس بین المللی منعقده بروسل کشور بلجیم  به حیث رهبر زنان افغان حضورداشت ودرهمین سال درشهر نیوریاک ایالات متحده امریکا در کنفرانس دیگری اشتراک وبا اعضای کنکرنس ایالات متحده امریکا واقای کافی عنان سرمنشی ملل متحد دیدار نموده ودر جلسه شورای امنیت اشتراک ومسایل مربوط به افغانستان وحل پرابلم زنان افغانستان را مورد برسی قرارداده است .

در سال 1381ش- مطابق 2002 میلادی درکنفرانس منعقده کشورهالند بخاطر زنان افغانستان اشتراک و بیانیه بخاطر وضع موجود  زنان ارائه نمود.

در سال1382ش- مطابق 2003میلادی به حیث نماینده  زنان افغانستان در پارلمان کشور ایتالیا سخن رانی کرد.

درسال1382 خورشیدی مطابق 2003 در کنفرانس کشورالمان درمورد  جندر وقانون  اشتراک نمود. در 1384ش-2005 میلادی در میز مدور بین المللی زنان جهان سوم منعقده شهر نیوریارک ایالات متحده امریکا  و دیدار باخانم  لیزا ریس وزیر  خارجه  امریکا وهم چنان اشتراک در شصتمین اسامبلی ملل متحد درهمین سال اشتراک کرد.

در سال 1385 ش-مطابق 2006 میلادی به حیث عضو کمیسیون عالی یونسکو وایسکو در کنفرانس  منعقده پاریس اشتراک نمود که روی ستراتیژی دراز مدت وکوتاه مدت اطلاعات وارتباطات رسانه های همگانی افغانستان با یک گروپ از ژورنالستان داخلی وخارجی .

خانم شفیقه  حبیبی و آقای حسین انوش – موقع  قرائت اخبارشب

کار کرد و درهمین سال در کنفرانس  ممالک آسیای جنوبی در کولمبو-روی {سهمیه زنان افغان در پارلمان} سخنرانی کرد .

در سال 1386ش-مطابق 2007 میلادی طی سفر رسمی بخاطر ملاقات  ژورنالیستان زن در پاکستان وتحکیم روابط ژورنالیستی بین دول  در کنفرانس اشتراک نمود . 

    خانم حبیبی در این تصویر از جمع 21 رهبر زنان 21 کشور اشتراک کننده در حال تقدیر دیده میشود

   در دوره های کارش جوایزو افتخارت  زیاد نصیب گردیده است

درسال 1343 ش- 1964میلادی ملقب به بهترین نطاق اخبار

درساله 1353ش- 1974 میلادی      =     = دیکلماتور

در سال 1359 ش-1980 میلادی     =    =  بهترین خانم

درسال 1366ش-  1987 میلادی در هشت مارچ بهترین خانم

درسال 1374 ش- 1995میلادی  به حیث بهترین ژورنالیست

درسال 1381ش- 2002 میلادی لقب یکی از (21) رهبر زن در قرن  (21) را درشهر نیوریارک بدست آورد و درهمین سال جایزه بین الملی {شجاعت در ژورنالیزم }را از موسسه  {ومن ای نیوز}اخذ نمود.

{Women,s E news  honor {

در 1382 ش- 2003میلادی بعد از سقوط طالبان وتاسیس دولت جدید افغانستان در اولین لویه جرگه اشتراک نمود.

از سال 1382 تا1383 ش- 2001 تا 2002 میلادی بحیث مدیر رسانه های جمعی در کمیسون حقوق بشر ایفای خدمت کرد.

در سال 1379تا 1384 ش-مطابق 1980 تا 2005 افتخارعضویت اتحادیه ژورنالیسان افغانستان را داشته وبا اخذ  دو مدال ویک نشان افتخار از اتحادیه ژورنالستان نایل گردید و فعلا به حیث عضو اتحادیه ملی  ژورنالستان وموسس ومسَول مرکز زنان ژورنالست  اتحادیه میباشد.

در سال 1385 ش- 2006 میلادی در یک گروپ خانم های سیاسی{کمیته مشترک سیاسی زنان} به حیث مسَول این کمیته انتخاب گردیده است.

در سال 1386 ش- ( 2007) میلادی در موسیسه فرهنگی آموزش « نوا  » که شخص خانم حبیبی مسول آن است ٬ استودیوی تولید برنامه های تلویزیونی برای زنان را تاسیس نمود تا زنان را در موارد سیاسی، حقوقی، فرهنگی اموزش داده و جهت بلند بردن ظرفیت های آنان برنامه ریزی نماید.  این برنامه از طریق کانال های تلویزیون افغانستان به نشر میرسد.

محترمه شفیقه حبیبی همرای محترم  دکتوراکادمیسین محمود حبیبی ازدواج نمود  ودارای یک دختر بنام درخانی فهیم حبیبی ویک پسر بنام سلطان مصطفی حبیبی میباشد.

برگرفته شده  ازکتاب  آوای ماندگار زنان  اثر ماریا دارو سال چاپ (۲۰۰۸) میلادی در کشور کانادا