پاکستان مرکز و حامی تروریسم : عبدالواحد سادات

 تراژیدی خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله خارجی است، تصفیه حساب قدرتهای رقیب دراوج جنگ سرد که کشور ما بحیث نطع آن قربان گردید و تداوم وتداوم کشمکش های جیوپولوتیک رقبای بین املللی و منطقه یی وجنگهای نیابتی،  دردور جدید بازیهای بزرگ ، جنگ خانمانسوز را تداوم بخشیده است.                                                               درین راستاویک بخش اساسی عامل دوام مصیبت و کشتار ، همانا ادامه جنگ اعلام نا شده پاکستان میباشد که از ( ۱۹۷۵م ) با تجهیز و تسلیح و فرستادن گروه های   خرابکار بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان آغاز یافته ودرین چهل   ودو سال به اشکال متفاوت جر یان دارد.                                                  

پاکستان ازگروه های تروریستی بمثابه ابزار دستیابی به اهداف بلند مدت سیاست خارجی خود استفاده مینماید،  تا عمق ستراتیژ یک را بدست آورده و پلان جنرال  ضیا الحق مبنی بر« مرگ با هزار زخم » و «کابل باید بسوزد» را در ورای همین امیال مطرح و بخاطر تحقق آن تلاش نموده اند.                                       

در احوال کنونی افزون بر طالبان، تا بیست گروه تروریستی و شرارت پیشه، بشمول داعش که در افغانستان فعال میباشند،مورد حمایه استخبارات آنکشورقرار دارند..درین هفده سال حضورگسترده نظامی امر یکاوسازمان ناتو، پاکستان با اجرای  نقش دوگانه سی و سه ملیارددالر را بحساب « پیمانکار» تصاحب وهمزمان ببرکت سیاست کجدار و مر یز امر یکا و انگلیس به سازماندهی مجددطالبان وگروه های تروریستی ، جنگ اعلام نا شده را تداوم بخشیده و افغانستان اماج جنایت علیه بشر یت قرارگرفته و همه روزه تروریستان با کشتار اهالی ملکی جنایات جنگی و ضد بشر ی تکرار میگردد، حسب گذارش انستیتوت اقتصاد و صلح تنها در سال پار ( ۱۴۴۲ ) حادثه تروریستی در افغانستان انجام یافته که تا پنج هزار تلفات جانی و هزاران زخمی داشته است.                                                                                                       

پاکستان در تمام این مدت بیشتر از چهار دهه در برابر شکایات و اعتراضات جانب افغانی که دوسیۀ قطوری رادرمراجع ذیربط بین املللی و شورای امنیت ملل متحد ، بوجود اورده است ، با لطایف الحیل و انکاراز حقایق و خاکزدن بچشم جهانیان را پیشبرده است و اما قتل اسامه بن لادن در اسلام ابادو به تعقیب آن مرگ مرموزوقتل ملا منصوردرانکشور، طشت رسوای شانرا از بام انداخت و امر یکاواعضای ناتو نیز که به قیمت خون سربازان شان ووقوع حمالت تروریستی در کشور های شان ، زهرترورپروری را احساس کرده اند ،بالاجباربه حقانیت ادعای افغانستان ، لااقل درحرف اعتراف وامادرین سه ماه بعد از اعلام ستراتیژ ی جدید رییس جمهور امریکا ، ما شاهد کدام اقدام اساسی بخاطر نابودی مراکز تروریستان نبوده ایم ، این سوال دارایی اهمیت اصولی که مشروعیت خالقان ،امر یکاومتحدان آنرا، مورد شک قرار میدهد این است که در صورتیکه اسامه و ملا منصورواجب القتل اند ، با میزبان و حامیان چه برخوردباید انجام گیرد؟                

افغانستان قربانی تروریسم و آماج جنایات علیه بشر یت قرارداردوهمه روزه مردم ملکی در جنایات جنگی و ضد بشر ی تلف میگردند که بر طبق میثاقهای بین املللی بحیث جرایم بین املللی تعر یف گردیده اند.

بدینرومردم مظلوم افغانستان حق دارندتا وجدان جامعه بین املللی رامخاطب ساخته وبخاطر حق حیات افغان و حق گذار افغانستان به شاهراه صلح و ترقی دادخواهی نمایند واز سازمان ملل متحد و شورای امنیت و به و یژه از اعضای دایمی آن مطالبه نمایند که ارزشهای جهانی مندرج در میثاقهای بین املللی واحکام منشور ملل متحد را بر مصالح سیاسی مرجع دانسته و به قربانیان تجاوز و ترور و مردم به عزا نشسته که طولانی تر ین جنگ را متحمل و مسولیت اخلاقی شما در قبال شان اظهر من الشمس است؛عطف توجه نمایند و به نخستین پله تقرب به صلح که همانا نابودی مراکز تروراست، تدابیر عملی اتخاذو دولت پاکستان بحیث حامي تروریستان تعریف و موردتعزیرات جدی بین املللي قرار گیرد.                                                     

بر اساس این تعز یرات باید جنرالان و رهبران سیاسی و نظامی که مجر ی پلان های استخبارات نظامی آنکشوربوده ویامیباشند در فهرست سیاه شامل وتدابیربخاطر محاکمه شان اتخاذ گردد.                            

انجمن حقوقدانان افغان دراروپا امیدواراست که نشر این مجموعه که حاو ی یکتعداداسناد و اعلامیه هامبنی بر الزام حقوقی علیه پاکستان میباشد ، بتواند در بعد حقوقی، در خدمت داعیه برحق دفاع ازافغان و افغانستان،  در امر شر یفانه دادخواهی بخاطر معرفی پاکستان بحیث مرکز و حامی تروریسم ،قرار گیرد.                 

               

هست وبودافغانستان درگروبرقراری صلح میباشد و صلح در دوام جنگ اعلام ناشده پاکستان و مراکزتروریست پرورانکشور، حتی در حضوریک ملیون عساکر ناتو یک سراب خواهد بود ، بدینروبسیارضروراست تا افغانان متعهد به وطن و مردم با عقلانیت این واقعیت دردناک رادرک ودریک گفتمان همجانبه وبا چنگ زدن به مصالح عمومی،منشورملی مقابله با پاکستان رابمثابه دشمن تاریخی وهمسایۀ تعویض ناپدیرطرح و بخاطر تحقق ان صادقانه تلاش نمایند.                                                       

با حرمت

میر عبدالواحد سادات

رئیس انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

کتاب حاوی اسناد انجمن رادرین لینک مطالعه فرمایید.

http://www.hoqooq.eu/books.htm