تـــقــدیــم به تــمام زنــان مــظــلــوم افــغــانـــســتان و جــهــان – تــاریـــخ مــبــارزات تــان جـــاویـــد و ســعــادت تـــان هــمـــیشـــگی بـــاد: ماریا دارو

زن، گلیست از بـهار آفریـنـش٬ که الفبای زندگی راازسـرچـشمه نگاهی پر محبـت او آمـوخـتـم. روز همبستـگـی تان مبارک باد.

زنان ، بحیث مادر٬ همسر ٬ خواهر و دختر روشن ترین افق پیروزی و پرشکوه ترین اوج موفقیت اجتماع انسانیست . زنان بمثابه نمادی از انس ، محبت و ظرافت ٬ سراپای وجودش جز شور وعاطفه ملکوتی نیست. زنان معماران واقعی جامعه اند٬ هر خانه، هر قلب، هر احساس، هر لحظه از شادی و   سعادت  بدون زنان نامکمل است،  فقط شما زنان  میتوانید آنها را تکمیل نمائید.

شما زنان که  اساس گذار هستی و ادامه  دهنده نسل بشر میباشید ٬ همدوش با مردان برای حصول  حق مشترک تان درقانون گذاری اجتماعی ٬ سیاسی  واقتصادی علم مبارزه را در کف گرفته و مکمل  ابعاد مهم اجتماع  بشری و رفع تبعیض جنسی  ٬ ادامه دهنده  راه مبارزات  قهرمانان  هشت مارچ  نیز باشید.  اعمار یک جامعهء  عاری از حق تلفی  و تبعیض  جنسی « زن و مرد» رااساس گذارید ٬ زیرا مونث و مذکر در خلقت دوبال  یک پرنده  اند و سهم  مساوی  دراجتماع  بشری دارند .

زنان  و مردان  نیک و مبارز در زندگی شخصی٬  اجتماعی  ٬ فرهنگی  ٬ اقتصادی وسیاسی  مکمل  و متمم  همدیگر  میباشند.  هرگاه  ما در تکمیل  این وجیبه  مقدس  توجه  عمیق  داشته باشیم  روحیه  توافق و هم نظری در وحدت  خانه وخانواده٬ اجتماع  و  کشور عزیز  خویش  و بالاخره  توافق  مثبت  در جهان بشریت  گام مفید برداشته ایم.  پیروزباشید.    بــــاحــــرمــــتمــاریــا دارو