اعلامیه شورای افغان های مقیم دنمارک؛ در رابطه به تقبیح حامیان تروریزم

اعلامیه شورای  دنمارک
to

پاکستان حامی تروریزم و دهشت افگنی

پاکستان کشوریکه ایجاد آن بر مخاصمت و  تجزیه صورت گرفته ، بنا بر خواست   ایجاد گران آن با همان روحیه  تحجر و تعصب سازمانیافته رشد  نموده ، نظامیان فریب کارو بنیاد گرایان متعصب و فتنه گر  همیشه اسکاندار قدرت و رهبری در ان کشور  بودند و هستند . کشوریکه در ظاهر منحیث عضوی از خانواده جامعه بین المللی با الحاق در میثاق ها و کنوانسیون های ملل متحد  خود را جا زده  ولی در واقعیت  از همان ابتدای  تشکل اش با سیاست های  دوگانه ، مزورانه و در  مخالفت با همه پرنسیپ های حقوق بشر  که غرض ایجاد فضای دوستی، همنوایی و  تشنج زدایی   در بین ملل پذیرفته شده است،

مخالفت ورزیده، بر علاوه ایکه  مایهء درد سر،  مداخلات و مشکلات برای همسایگانش بالا خص کشور افغانستان و هند  بوده است، امروز منحیث  یکی از معضلات بین المللی در تربیه، حمایه، رشدو تجهیز  تروریزم  و دهشت افگنی بصورت آشکار عرض اندام نموده، با عث نگرانی  عمیق و تخویف  در جهان گردیده است . اگر تا دیروز خودرا در پناه  شعار ها ی دروغین و فریبکاری هایش  پنهان نموده  وبا تمام وقاحت  خود را منحیث  یکی از متحدین مبارزه علیه ترورییزم مخصوصا شبکه القاعده در پهلوی دیگر کشور ها جا زده بود، اما امروز طشت رسوایی اش  بر ملا شده ثابت گردید که، هیولای مخوف  دهشت افگنی وسر دمدارسازمان تروریستی بین المللی ( اوسامه بن لادن ) با  اکرام تمام و مصونیت کامل در ایبت اباد منطقه خاص نظامیان پاکستانی در حمایه حکومت پاکستان قرارداشت واز انجا با خاطر آرام، شبکه های ادمکش و قاتلش را در کشور های جهان رهبری ، سوق و اداره می نمود. حوادث خونبار جهانی در نیویارک، بمبئی ،دارالسلام و یمن و سایر کشور ها بیانگر آنست  که، پاکستان  طی چندین دهه با تزویر و فریبکاری بر ضد انسان و انسانیت  ، خارج از همه نورم های پذیرفته شده ی بین المللی؛ با تهدید صلح و نقض راهکار های بخاطر تامین و تحکیم صلح، با سازماندهی گروه های متعصب و خونخوار بنیاد گرا ، جامعه بین المللی را در راستای امنیت به چالش کشانیده است. کشور ما افغانستان  تقریبا از نیم قرن به این طرف  مورد تاخت و تاز سیاست ها و روشهای فریبکارانه، مزورانه و تعصب آمیز پاکستان قرار گرفته ومیگیرد. وبه ویژه از سه دهه بدینسو  با تروریست ها و دهشت افگنان  و گروهک های خشن بنیادگرا که در خاک پاکستان توسط    ای اس ای  و نظامیگران پاکستانی سازماندهی، تربیه، تجهیز و تسلیح می شوند وبر علیه امنیت داخلی و خارجی ما عمل می نمایند، دست و گریبان بوده  است.  کشور ویران،حکومت فاسد، فضای خون و دهشت ، چور و چپاول  دارایی های ملی ، تفرقه و نفاق ، نتیجه مداخلات پاکستان در وطن ما می باشد . کشور ما صدمات شدید وجبران ناپذیری را دراین چند دهه  متحمل شده، که  باعث همه بد بختی های ما، همین حکومات  فریبکار و مزدور پاکستانی بوده  و می باشد .

شورای افغانهای مقیم دنمارک با تائید و پشتیبانی جدی  از اعلامیه انجمن  حقوقدانان افغان در اروپا ، کمپاین برای یک فراخوان ملی، مدنی وتاریخی که مفاد آن بصورت شفاف و روشن در شعار های سال مردم ما؛ در دهمین سالگرد صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد بازتاب یافته است، همایشها و نهاد هایی که دلسوزانه در راه استقرار صلح پایدار، ترقی، دموکراسی، دفاع و برابری از حقوق زنان مظلوم در بند کشیدهء کشور گام مینهند؛  از تمام توده  های هموطن مظلوم وملت تحت ظلم و اختناق، روشنفکران  بادرد و وطنپرست ، منورین  با احساس، همه شخصیت های مستقل ملی، و مردمی که اندیشه، قلب و احساس شان برای وطن و مردم ستمدیده شان می تپد، میطلبد، تا از داعیه بر حق دادخواهی از مظالم، مداخله و جبران خساره  ویرانی ها  وکشتار های مردم بیگناه وطن ویران شده مان، علیه پاکستان و گروپ های بنیاد گرای مرتبط  با  آن به پا خواسته؛  خواهان عدالت جهانی ازاین حامی ترور و دهشت بین المللی؛ در جهان گردند.

همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهاد های بین المللی  بخواهیم تا پاکستان را رسما” به حیث حامی مراکز و پرورشگاه های تروریزم اعلام، و اجراات عملی مقتضی را در برابر این کشور دهشت و وحشت روی دست گیرند؛ تا باشد که افغانستان، منطقه و جهان به استقرار صلح پایه دار و استوار، بدون تهدید های تروریستی دست یابند.

نابود باد تروریستان، دهشت افگنان و حامیان شان در سراسر جهان !

شورای افغان های مقیم دنمارک

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.