اندک معلومات در باره خرقه ء مبارك حضرت سرور كاينات محمد مصطفي (ص)در قندهار : پروفیسور محمد سعید


  دوستان ارجمند و فضيلت مآب ، مو ضوع مهمي توجه ام را جلب نمود تا واقعيتي راكه در سلسله ء تتبعات يافتم با شما شريك سازم.

خرقه ء مبارك كه يك جامه ء ضخيم و از پشم شتر ساخته شده به رنگ آسماني و متجلي از شخص سرور كاينات حضرت محمد مصطفي پيامبر بزرگوار ماميباشد.
اين خرقه ء مبارك پس از رحلت آنحضرت به سرزمين يمن انتقال يافت و به ويس قرن تفويض گرديد.
در وسعت قلمرو امپراتوري مغول در زمان حكومت امير تيمور كورگاني كه از طريق افغانستان وارد ايران و پس از فتح ايران وارد. كشور عراق شدند خرقه ء مبارك راكه در بغداد پايتخت عراق بود به سمر قند انتقال دادند جاييكه مركز امپراتوري ايشان بود ه است . در قريهء ده بيد سمر قند محل مناسب با تزيين خاص و توليت بزرگان قوم سادات نگهداري و زيارتگاه مقدسي ساخته شد.


بعد از دوران حاكميت امير تيمور خرقه ء مبارك از سمر قند به بخارا انتقال داده شد و حدود هشتاد سال در آنجا حفاظت ميشد تا اينكه در سال ١١٠٣هجري قمري به سرزمين بدخشان انتقال داده شد و در جاييكه محل استقرار همين خرقه ء مبارك در بدخشان تثبيت كرديد فيض آباد نامگذاري شد كه وجه تسميه ء آن هما نا از فيض و بركت همين جامهء مبارك بوده است.
اين خرقه ء مبارك مدت ٧٩ سال در فيض آباد بدخشان بود تا اينكه به دستور احمد شاه ابدالي به قندهاربرده شد
من شخصآ حدود پنجاه سال قبل به زيارت خرقهء مقدس در شهر قندهار مشرف شده ام
از بارگاه خالق يكتا التجا ميكنم تا ان افتخار و داشته اي از پيمبر گرامي ما از شر طالب و داعش درامان باشد و چراغ دمو كراسي خاموش نگردد.

با عرض حرمت
پروفيسور سعيد