بیناد زندگی استاد پر تو نادری را مـورد تقدیر قرار داد.

استاد پرتو نادریبهترین شاعر سال 1396

Posted by ‎بنیاد زنده گی‎ on Saturday, April 28, 2018

سایت  ماریا دارو:  این  موفقیت را برای  استاد سخن  پرتو نادری  تبریک  میگوید.