مرگ وميرمادران درهنگام ولادت نسبت به سال هاي گذشته درتخار۵۰ درصد كاهش يافته است

 


مرگ ومیر زنان در هنگام  ولادت
شفا خانه ولادی تخار

گذارش  از : عبدالحسيب شريفي

گرچند مرگ وميرمادران درهنگام ولادت درتخار، ظرف سال هاى گذشته آمار بالايي داشت؛ اما مسوولان  صحت عامه ى تخارمي گويند كه باتلاش هاى زيادى دولت افغانستان وجامعه ى جهانى، اكنون مرگ وميرمادران درهنگام ولادت رابه ۵۰ درصدكاهش داده اند.

مسوولان صحت عامه‏ى تخار علت اين دستاورد بزرگ را عرضه‏ی خدمات بهداشتي بهتر درهنگام بارداري براي مادران، بلند رفتن سطح آگاهي، افزايش تعداد مراكزبهداشتي به سطح مركز و ولسوالي ها مي داند. درحال حاضردرتخارنزديك به هفتاد مركز بهداشتي وجود داردكه به گفته ى مسولان اين رقم درسال ۲۰۰۱ به ۱۵ مي رسيد.

به گفته‏ی مسوولان صحت عامه‏ى تخار، تاحال ازمكتب قابله هاي محلي درتخار بيشتراز صد تن قابله فارغ شده اند و درمراكز بهداشتي  مركز و ولسوالي ها مصروف عرضه ى خدمات بهداشتي به مردم هستند. كه باافزايش قابله ها تعداد ولادت درمراكز صحي هم افزايش يافته است كه هم مادر مصوون است و هم كودك .

رحيمه از خانم هايي است كه درشفاخانه ى ولايتي تخار صاحب پنجمين  طفل خودشده است. او مى گويد : درگذشته مراكزصحي نبود ، خانم ها درخانه باهمان شكل سنتي پيش دايه ها ولادت مى كردند كه جان زيادى ازمادران وكودكان درخطربود؛  اما حالادرمنطقه ى كه ازشهرفاصله زياد دارد كلينيك است وقابله دارد. باوجود اين همه پيشرفت ها هنوزهم خرابي سرك هاي مواصلاتي يكي ازمشکلاتی است كه رفتن خانم هاي حامله را به مراكزصحي به مشكل روبه روساخته است.

دانه گل يكي ازخانم هاي است كه تارسيدن به مركزصحي نخستين طفل خودرا از دست داده است.اوكه به خاطر مشوره وانجام معاينات طبي درمورد طفل آينده اش به شفاخانه ولايتي تخارآمده مى گويد : « ده منطقه ي ما داكتر است مگم دوا و دارو كم است و قابله ها زياد فاميده نيستند.»

بلند رفتن آگاهى عامه درمورد خطرات دروان حامله گى ، ايجادفاصله بين ولادت ها ، مشوره هاي صحي درهنگام بارداري و همچنان وسعت عرضه‏ى خدمات صحي به مادران قريه ها وقصبات ازمواردى اند كه به گفته ى مسوولان صحي درتخارباعث كاهش مرگ وميرمادران باردارشده است.