پرواز روح افلاطون برفراز افغانستان : دکتـور علـی احـمد کریمی

 تئاتر انتخابات مضحک امروز ما مشاهدات افلاطون را در انتخابات یونان باستان به خاطر میآورد( جمعیت آنچنان عاشق تملق و چاپلوسی اند،عاقبت مکارترین دروغگوترین چاپلوس در حالیکه خویشتن را محافظ مردم میدانند به قله قدرت صعود مینمایند.)

پس به این تئاتر مضحک خوش آمدید. مردم دراین انتخابات وکیل منافع ملی و تمامیت ارضی کشور خود نه خواهند بود و حق و تو را به تصامیم ضد مردمی نه خواهم داشت، نمایندگان اقلیت خائن براکثریت حکمفرما خواهد گردید.

مردم شریف افغانستان به بردگی خود رآی ندهید، با رای دادن به اربابان جدید نمک به تن زخمی و پاره پاره افغانستان نه پاشید و عمربردگی خودرا طولانی تر نگردانید، دولت مفلوک و مزدور کمر به بردگی تمام اقوام گشور بسته است، تا این دولت اجیر و مزدور نابود نگردد، فجایع بدتر از این ادامه خواهد یافت، بجای انتخابات رسوا و مضحک خواستاربرگزاری لویه جرگه گردید،   به نظر من طرح پیشنهادی دکتوروحیدالله وحید نماینده ارشد سازمان ملل بخاطر استقرارصلج پایدار تحت قیادت سازمان ملل کشور ماراازجنگ و برادر کشی نجات میدهد و به نفع ما و کشورهای منطقه خواهد بود و مهم تراز همه انتخابات در شرایط آشغال و جنگ درتاریخ بی سابقه وبرای مردم آزادی دوست افغانستان مایه ننگ و شرمندگی است و نسل آینده مارا نه خواهد بخشید.

افلاطون مخالف جامعه باز بود. ارسطو شاگرد افلاطون آزادی را اخلاق سروران می دانست و معتقد بود که آدمهای آلوده یعنی اجیر نمی توانند آزاد باشند وبه بردگی عادت کرده اند و وظیفه دارند تاطوق بردگی را به گردن مردم بگذارن. اجیران دولت نام نهاد وحدت ملی و اطرافیان چاپلوس آن مانند شپش به سر و صورت افغانستان می لولند ودرکاسه سر شهدا و جوانان ما جام نوشابه های شیرین را سرمیکشن . وظیفه ما چیست؟ 

هرنوع همکاری با این دولت اجیر جنایت است. طرفه رفتن از مسولیت نیز جنایت به کشوراست. کوچکترین سهل انگاری شامل مسولیت های اخلاقی مردم نیز میگردد. بخاطرافغانستان آزاد و باوجدان همه باید برعلیه این دولت اجیر مسولیت های اخلاقی خودرا انجام بدهیم تا دامان پاک وطن را از لوث وجود اولاد های نامشروع نجات بدهیم و افغانستان را خانه خوبان و پاکان بسازیم.