ماجرا : م – اسحاق ثنا

بی که در زندگی ریا نکنیم 

بهر همنوع خود جفا نکنیم 

تا شود صلح‌ در وطن دایم‌

دست بالا چرا دعا نکنیم 

همه گی با همیم و یک ملت 

اجنبی گفته کس صدا نکنیم

به همه کار ما خدا داناست

رو چرا سوی کبریا نکینم‌

از ره ی دشمنی و جنگ‌ و ستیز

مردمی بی دفاع تباه نکنیم 

نکشد کار ما به رسوایی 

چون (غنی) خلق ماجرا نکنیم 

هر کی خاین بود ثنا ز چه رو

خاینین از چی‌ بر ملا‌ نکند 

محمد اسحاق‌ ثنا 

ونکوور کانادا 

                                                            8/8/2018