قصیدهء در مورد سید جمال الدین افغان ارسالی پروفیسور داکتر عبدالواسع لطیفی از کتاب سدۀ سید در روزنۀ سراج الاخبار که به کوشش : فضل الرحمن فاضل طبع گردیده است.

به جسم لالۀ نعمان چنان ازلطف بخشد جان

که برطبع خردمندان کلام نغز مولانا

(جمال الدین)نام آور سخن فهم سخن پرور

خردمندهنرگستر، فلک قدر ملک سیما

تویی عالم تویی عامل تویی عارف تویی کامل

تویی فاضل تویی باذل تویی عاقل تویی دانا

فصاحت راتوسحبانی بلاغت راتو حسانی

عرب راشیرۀ جانی عجم را دیدۀ بینا

تویی کشف نکوکاری تویی برهان دینداری

تویی فرهنگ هشیاری تویی قاموس استغنا

نه ماه روم وشامستی که خورشیدتمامستی

قبول خاص وعامستی به جابلقا و جابلسا

ترا طرزی ثناگوید هزاران مرحبا گوید

به صدق دل دعاگویدچه درسرا چه در ضرا