هیولائی به افغانستان اعزام خواهد شد : نویسنده -داکتر میر عبدالرحیم عزیز مبصر سیاسی

 گزارش ها حاکیست که فردی به نام   ارک پرنس ( (Erik Price یکی از  رهبران موسسۀ امنیتی خصوصی بلک واتر ((Blackwater که در بیرحمی و انسانکشی رقیب ندارد به افغانستان اعزام خواهد شد تا عوض وزارت دفاع امریکا جنگ را در افغانستان رهبری نماید. موسسات خصوصی امریکا ریشۀ تاریخی در جریان مهاجران سفیدان اروپائی به قارۀ جدید دارند که میلیون ها تن مردم سرخ پوست را سر به  نیست کردند. طبق احصائیۀ موسسات تحقیقی امریکا، بیش از 14 میلیون سرخ پوست مظلوم قتل عام شدند. سفیدان مهاجر برای نابودی سرخ پوستان، دسته های اجیر را تشکیل می دادند و برای  کندن پوست سر سرخ پوستان جایزه توزیع می کردند.  هر که بیشتر می کشت و پوست سر سرخ پوستان را می کند،  بخشش می گرفت و نامش به آواز بلند خوانده میشد.  بالاخره، همان دسته های اجیران امریکائی به شکل امروزی تکامل نموده و نام موسسات امنیتی را به خود گرفته اند که به دور دنیا برای نابودی  مخالفان دول تابع غرب اعزام می شوند.

ارک پرنس سال ها در شاخۀ اختصاصی قوای نظامی امریکا ایفای وظیفه میکرد که باعث کشتار های بیشماری شده است. این حیوان صفت که  در عراق، افغانستان و سایر جا های دیگر خون فراوان ریخته است، اکنون سعی می ورزد که جنگ افغانستان را از دست وزارت دفاع امرکیا خارج  ساخته و آن را به  موسسۀ  خصوصی بلک واتر تحویل دهد. در گذشته، ارک پرنس چندین بار سعی نمود که دولت امریکا خصوصاً کانگرس را متقاعد سازد که سازمان های امنیتی خصوصی بلک واتر و داین کورپ ((DynCorp را ماموریت دهند که جنگ را در افغانستان به پیش ببرند. لاکن تا امروز، کانگرس امریکا به تقاضای این وحشی وقعی قایل نشده است. وزارت دفاع امریکا هم پیشنهاد او را در خصوص سازی جنگ در افغانستان رد کرده است. اجیران این دو موسسه، از وحشی ترین و بی تعلیم ترین مردم امریکا انتخاب میشوند که فقط و فقط بکشند و ویران نمایند.

با درماندگی و مایوسیت، اکنون ارک پرنس می خواهد به شخص دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا که خود غرق در بحران و منجلاب بدبختی است، رو آورده و از وی  تقاضای کمک نماید. مردم امریکا سوال می نمایند که با مصرف 700 بیلیون دالر وضایع شدن 15.5 بیلیون دالر، نتیجۀ خصوصی سازی جنگ افغانستان چه خواهد بود؟  در جریان مبارزات انتخاباتی، ترمپ پایان بخشیدن  جنگ افغانستان را وعده داده بود. اگر ترمپ به تقاضای ارک پرنس لبیک بگوید، جنگ در افغانستان سالیان طولانی دوام خواهد کرد. قابل یاد آوری است که ارک پرنس با جنگ سالاران افغانستان رابطۀ تنگاتنگ دارد که هر دو تداوم جنگ را برای بقاء و متمول شدن آرزو می کنند.

اجیران  بلک واتر در عراق مردم را شکار میکردند و بیرحمانه به قتل می رساندند. بیرحمی و انسانکشی آنها حتا دولت دست نشاندۀ امریکا در بغداد را تکان داد. جیولوچیست های بلک واتر ماموریت یافتند که ثروت نایاب زمین را در ولایت هلمند افغانستان که بالغ به بیش از یک تریلین دالر میشود به تاراج ببرند. این موسسه به کسی جوابگو نیست، صرف پول می گیرد و دستور کشتار و ویرانی را عملی می نماید.

امریکا باید بداند که با استخدام و اعزام افرادی وحشی مانند ارک پرنس و خصوصی سازی جنگ در افغانستان، باز هم در کشور ما پیروز نخواهد شد. البته اجیران امریکائی قادر خواهند شد که بیشتر بکشند و ویران نمایند، لاکن با در نظر داشت سرنوشت مصیبت بار سایر تجاوزگران و به  حکم تاریخ، در کشور فقیر افغانستان به شکست مواجه خواهند شد.