عید غم – م- اسـحاق ثـنـا

عید آمد عید ما امسال‌ عید شاد نیست 

مردم‌ ما از‌ پریشانی‌ و‌ غم آزاد نیست

خوان مردم خالی و قوت شان خون‌ جگر

هیچ کس‌چون مردم ما هستی اش برباد نیست 

عید روز شادی و آرامی و هم خرمیست

با دریغ چون ملت ما در جهان ناشاد نیست

داد و واویلا ز هر‌ شو گوش رهبر گشته کر

هیچ جا چون ملک ما در ظلم‌ و در بیداد‌ نیست

لاف میهن دوستی‌ دارند بسیاری‌ ولی 

 چک کسی‌ در عشق‌ میهن همسر فرهاد نیست 

مردم ما‌ با‌ چه طالع‌ زاده شد آخر‌ ثنا 

سال ها شد فارغ از استبداد نیست 

محمد‌ اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا