خاطرات تلخ از یک مهاجر افغان در ایران – نوشته: لیـنـا روزبـه حیـدری

https://www.facebook.com/1998382043555959/videos/555401048205802/UzpfSTEwNzc3NTAzNjY6MTAyMTUwNDA0ODgxNDA0NTU/?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBLreBgTjToydFjPWI4hcEafUphhC20xZ2NFSAZvwSA0DAI7dLeVyvL6pVnNLdFyuAcU8KLU5lT4vMH&hc_ref=ARSXrNxP1pN8-0PrIX5XLOu1d4JDCoR4UypG05ae7mxE7Tq3FGED4O08jk-UVdV9px8&fref=nf