خاطرات تلخ از یک مهاجر افغان در ایران – نوشته: لیـنـا روزبـه حیـدری

شعر یک دختر افغان به مردم ایران که اشک همه را سرازیر کرد

شعر یک دختر افغان به مردم ایران که اشک همه را سرازیر کرد …

Posted by ‎دا دی آزادی خاوره دا دجگو غرو وطن‎ on Wednesday, November 14, 2018