نشان قلب ها : عالم افتخار

بودم به خواب و خورسند      می  کا شتم  گلی  چـنـد

تیغــم   به   خاک   انــدر       می شد  فرو ؛  فرو تـر

سنگ همچوموم بود گرم      آهن  خمـیـرهء  نـرم …

ناگه   فــتـاد   از   کـــار       تیغ  و جهان  شدم   تار

مژگان  چو پس کشیدم         قلبی   به  حفره   دیـدم

بی  حلقه یک نگین بود       چو اختر ؛ آتـشیـن  بود

د ست از هـدف  گرفــتم       آن  را  به کـف   گرفـتم

با  فـکـر  پُر  تلاطــــم          بــُردم   مـیان   مـــردم

هریک به عذر  نالـیـد       ” کاین را به من سپارید “

گفتم :  دهـیـد   نشانه         کاین از شما ست  یا نه ؟

بد بختی بیکـران بــود        کاین  بیرون از توان  بود

انسان گل است یا سنگ      قلبش یکیست ، یک رنگ

رفــتـم  به  بی قـــراری       دفــنــش   کــنـم    کناری

بر   تپه ای    رسیـــدم       روحــی  شگــرف   دیــدم

با  خـشــم  داد   آواز :       « قـلـب مـــرا بــده  باز! »

گفتم  :  بـده    نشـانـه        کاین  قــلــب توست  یانه ؟

قـلـبـی  ز گودی  بر کند       به  تـنـدی  سویم  افگـنــد

گفت : « هردو  ازمیانه       نـیـم  کن ؛ نگـر نشـانـه »

بگشودم  این  و آن  را        دیـدم  ؛ دو تا  نـشان را :

در قلب گرم : « کشور»      در قـلـب  سرد : « دالــر»

هوشـم  ربود  این  راز       که  مانده  اند  زاغـــــاز :

عـشاق   پاک    میهـن        دل ها  به  خاک  میهـــن

هوشم  ربود  این  نور        که ـ  ضد   مشتی  مزدور

کافـتـد  به دام   دشمن         رقصد   به کــام  دشمن ـ

هر مُـشت خاک  میهـن        با   اخـتـر یست   روشن

             با  اختری   که  هستیست

            قـلـب  وطنپرستی  ست !!