کینه دل  : م – اسحاق ثنا

امروز دلم چه چاره کنم در اراده نیست

او هر چه خواست میکند و در اداره نیست

دایممرا به سوی گناه میبرد ولی 

هر آن چه امر اوست دیگر راه و چاره نیست

با کینه دل چگونه توان کرد زندگی 

چون کینه دل سنگ دل و با گذاره نیست 

در آسمان بخت منی ماه و آفتاب 

دیگر نگاه من به ماه و ستاره نیست 

در چشم تو نشانه عشق است و مهر ناز 

لاکن چی سود مهر به ایما اشاره نیست

باران رسید و سیل شد و هر طرف دوید 

آنگاه امید امن به کنج و کناره است

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا