غلام شاه سرشار شمالی (روشنی) : نوشته – جمال آرزو

 اينبار يكي از پيشكسوتان عرصه ژورناليزم كشور را به معرفي ميگيرم غلام شاه سرشار شمالی (روشنی)فرزند

بابه صاحب دانشمند ، نويسنده ، شاعر ، ژورناليست ، و مفسر سياسي كشور در سال ١٣٠٩ در گذر ملتاني شهر

چهاريكار مركز ولايت پروان به جهان آمده در ليسه حضرت نعمان رح و تعليم تربيه كابل دانش آموخت ،

سفرهايي به كشورهاي انگلستان، شوروي ، عراق، هندوستان و جاپان داشت .

در سال ١٣٣٦ آموزشگاه ژورناليزم و در سال ١٣٤٢آموزشگاه عملي راديو ژورناليزم را در لندن به فرجام رسانيد و سپس به ترتيب عضو تبليغات جهانگردي ، عضو ادره جوايز و نشرات ، مدير مسوول روزنامه انيس ، مدير مسؤول روزنامه پروان ، مدير كارمندان وزارت مطبوعات ، مدير برنامه هاي خارجي راديو افغانستان ، مدير اداره هنر وادبيات ، مدير كل اداره اطلاعات راديو ، معاون روزنامه اصلاح ، مدير مسؤول روزنامه بيدار ولايت بلخ در سال ١٣٥٠ دو باره مسؤول هنر و ادبيات ، مدير كل برنامه هاي راديوي افغانستان ، معاون روزنامه اصلاح ، معاون روزنامه انيس ، نخستين نگارنده مسؤول جمهوريت پس از پيروزي نظام جمهوري و سپس باز هم معاون روزنامه انيس بود در سال ١٣٥٧ باز نشسته شد.

در سال ١٣٥٨ از نو به كار رسمي پرداخت و به ترتيب ، مدير تدقيق نشريه خلق و عضو گروه مفسرين خبرهاي جهاني خبر گذاري باختر بود

تا اين كه در حمل سال ١٣٦٠ به اتهام ناسازگاري با رژيم به زندان افگنده شد و از قرار معلوم در همان سال به دست دژخيمان خاد به شهادت رسيد

سر شار روشني افزون از سرايش شعر و نوشتن داستان كوتاه ، نبشته ها و داستانهاي را از زبان انگليسي به فارسي دري بر گردان كرده است .

تا جايكه معلومات دارم مرحوم سر شار هم با دست راست و هم با دست چپ مي نوشت.

مجموعه يي از دو بيتي هايش به نام كاروان در سال ١٣٣٨ و مجموعه ديگر شعرش بنام ( ناله ) در سال ١٣٤٥ و مجموعه يي ادبي مرحومي به زبان پشتو به نام ( د زره خبري ) سخنان دل به چاپ رسيده اند 

و مجموعه هاي شعر نا چاپ شده يي كه يا چاپ شده كه در دسترس من قرار ندارد به نام ( غريو نيلاب ) ، ( كاروان ) و ( لاله ) دارد .

رشته نبشته هايي در باره موضوعات اجتماعي با سر نامه هاي ( عينك سياه ) و ( بي عنوان ) در روزنامه اصلاح منتشر كرده است …..

  جمال آرزو