ادعای جنرال احمدزی و ارگ ریاست جمهوری : احمد سعیدی

 از شما چه پنهان از روز که جنرال حبیب الله احمدزی طی مصاحبه ای گفته است که بعضی از کارمندان ارگ ریاست جمهوری در ترویج فحشا نقش دارند دوستان زیادی از من منحیث شاگرد حقوق پرسیده اند که دنباله این سریال بکجا خواهد رسید. در اوایل نمیخواستم در این مورد چیزی بنویسم، اما حالا که آقای احمدزی را بخاطر پاسخگویی ارگ ریاست جمهوری به لوی سارنوالی معرفی کرده است و لوی سارنوالی هر روز تقاضا دارد تا آقای حبیب الله احمد زی جهت ادعای خود اسناد ارایه کند. من بخداوند و مردم خود عهد کرده ام که آنچه میدانم حقیقت را بگویم.

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه ی فال به نام منِ دیوانه زدند

به عقیده من جناب جنرال احمدزی که زمانی از نزدیکان و مشاوران خاص رئیس جمهور آقای غنی بود بعد از سبک دوشی به یکی از رسانه ها حاضر گردید  و طی مصاحبه مفصلی در مورد فحشا در ارگ ریاست جمهوری سخن به زبان آورد حتی آقای احمدزی گفت تعدادی از خانم ها بخاطر تن دادن به اعمال غیر اخلاقی به پارلمان راه یافته اند.     به باور من آقای حبیب الله احمدزی در اوایل فکر میکرد ‌که این گفته های من در حد یک مصاحبه است و چند روز بعد این موضوع عادی میشود و کسی این مصاحبه را جدی نخواهند گرفت. اما برعکس این موضوع بزودی سیاسی شد و

بعضی مردمان دیگر نیز دخیل شدند. حکومت مجبور شد ادعای آقای احمدزی را جدی بگیرد و ارگ ریاست جمهوری در کل این ادعا را یک موضوع حیثیتی و ناموسی دانست، حالا نهاد های حقوقی بخصوص دادستانی کل از آقای احمدزی سند و شواهد میخواهد به باور من کسانیکه همچو اعمال غیر اخلاقی را که آقای احمدزی بالای آنها ادعا کرده انجام میدهند هرگز از خود سند و شواهدی بجا نمیگذارند. عدم حضور آقای احمدزی به دادستانی کل نشان دهنده این است که همچو موضوعات را شنیده یا شاید دیده باشد اما سند موثق از قبیل آواز فلم و غیره در دست ندارد.

حقوق دانان گرامی همه میدانند که در محاکم یگانه چیزیکه مدار اعتبار است اسناد و شواهد حضوری است از سوی دیگر بعضی ها به این باور اند که شواهد حضوری هم وجود دارد مثلاً به گفته بعضی ها  تعدادی از خانم ها که در جریان انتخابات در حدود 500 یا کمتر از آن رای داشته اند چطور یک شبه توانستند به پارلمان راه پیدا کنند باید رای همین خانم یکبار دیگر از اول تا آخر بررسی شود که چطور به کامیابی رسیده اند.                                           به عقیده من تا زمانی که این موضوع همه جانبه بررسی نگردیده باشد این در حد یک اتهام است اینکه کسی شواهد بیاورد که فلان با این دلیل کامیاب شده خیلی کار دشواری خواهد بود.

از طرف دیگر با در نظرداشت قوانین مطروحه مدعی و مدعلیه هر دو باید به دادگاه حضور یابد اما حالا تنها آقای جنرال احمدزی به دادستانی معرفی شده از طرف مقابل خبری نیست.

حالا به عقیده و باور من آقای اشرف غنی به هر قیمت که ممکن باشد میخواهد آقای جنرال احمدزی را مجازات نماید تا دیگر هیچ کس جراات نکند علیه  مقامات عالی رتبه صدای اعتراض بلند نماید با مجازات احمدزی صدای عدالتخواهی به نحوی خاموش خواهد شد و حکومت طوری قدرت نمایی خواهد کرد تا همه باور پیدا کنند که اگر در آینده کسی صدای خود را بلند کرد مانند جنرال احمدزی پشت میله های زندان خواهد رفت و زندانی خواهد شد و پندی باشد برای دیگران .