لجاجت های سیاسی اشرف غنی در تلویزیون طلوع! : دکتور علی احمد کریمی

  بزرگترین دست آورد سالهای آخر در افغانستان آزادی رسانه های گروهی وبه ویژه تلویزیون ها که به طبع اکثریت سازگار است به شمار می آید.ذات مطبوعات آزاد، ذات باشخصیت و اخلاقی است و مهمترین وظایف مطبوعات آزاد دفاع و تهاجم از منافع ملی وتاریخی افغانستان در جنگهای خبری است،تا افراد جامعه جایگاه خودرا در ساختار قدرت سیاسی بدانند ، مداح و مرثیه خوان قدرت نباشند.دولت یک نهاد است و رسانه نیز یک نهاد اند و ارتباط میان این دو نهاد نباید آمرانه و اجباری باشد.درمیان رسانه وتلویزیون های رنگارنگ ومتنوع افغانستان،تلویزون طلوع طرفدارن و علاقمندان زیاد در خارج و داخل کشور دارد واین تلویزیون در شرایط فوق العاده دشوار و با نشر خبرهای جالب،دقیق وسریع چون پدیده تازه به تاریخ مطبوعات کشور طلوع نموده است و توانسته است اعتماد مردم را بیشتر  از صدای های بیگانه کسب نماید .حضور اشرف غنی در مصاحبه اختاصی در یک نهاد اجتماعی مستقل ازدولت نیز پدیده تازه به تاریخ ژورنالیسم کشور محسوب میگردد .   

                           مصاحبه اختصاصی خبرنگار طلوع با اشرف غنی بازتاب گوناگون داشت .سوالهای آقای نجفی زاده خبرنگار طلوع از رئیس جمهور پژواک درد های مردم افغانستان در خانه ها،دعوتها و آشپزخانه ها از آینده صلح، انتخابات در شرایط جنگ وبی امنیتی،فساد وتبعیض اداری،قتلهای زنجیری، افزایش تلفات در اردوی ملی و نیروهای امنیتی بود، بی اعتمادی مردم به آینده نامعلوم خبرنگار برای کشف واقعیت ها ،ماهرانه و با جرات  خواستار پاسخ از فرد اول کشورگردید که اکثرا خبرنگاران در گفتگوی روبرو با فرد اول جرات و مهارت را کنار می گذارند  ولی اشرف غنی باوجود داشتن صلاحیت های نا محدود در قانون اساسی کشور با صدای ملول انگیز و شعارهای کاذبانه وعوامفریبانه چنان دست وپاچه گردیده بود که به جای پاسخ های منطقی وقناعت بخش، همه را وحتی تیم خودرا به بی کفایتی و وضع آشفته کنونی متهم نمود و حمله به رقبای سیاسی را عالی ترین برنامه های آینده حکومت ساز در صورت موفقیت جدید نامید. اشرف غنی رئیس جمهور طالع مند است چون رقبای او بد نام تر از اوست و پاسخگوی دروغگویی و وعده های خود نیست و نبوغ اغواگرانه وحق به جانب  به تحریک احساسات جوانان و افراد ابن الوقت و چاپلوس دارد.ولی طالبان قوی ترین حریف او طالع مند تر از اشرف غنی می باشند،طالبان با حمایت امریکا،کشور های منطقه وحتی مخالفین داخل حکومت قواعد بازی را دیکته می نمایند. پیرامون مذاکرات صلح آمیز با طالبان، غنی می داند که طالبان مذاکرات با دولت را نمی پذیرند و با جانب واقعی جنگ که امریکا است مذاکره می نمایند و آینده جنگ وصلح نیز به امریکا تعلق دارد،همه می دانند که جنگ افغانستان جنگ امریکا است واین جنگ درواقع آینده بزرگترین کشور دنیا را به چالش کشانیده است.غنی این را نیز می داند که اردوی ملی افغانستان مدافع تمامیت ارضی و پاسداران کار وزندگی صلح آمیز مردم افغانستان است واگر آمریکا نباشد اردوی  یک روز هم رسوایی های ملی  بیش از حد  را تحمل نه خواهند کرد، غنی خودرا نماینده مردم افغانستان اعلام نمود در حالیکه می داند که دراثر فشار امریکا به مردم تحمیل گردیده است واین دیده درایی های کاذبانه و لجوجانه غنی بیانگرفقدان تقوی سیاسی و اخلاقی آن می باشد.اما درباره انتخابات، انتخابات در کشوری که جنگ ادامه دارد و بیشتر از نیمی جمعیت کشور از حق رای دادن محروم میگردند چگونه می‌ تواند صلح و امنیت را تامین نماید و مشروعیت داشته باشد،اشرف غنی می داند که دولت نامشروع یعنی ادامه جنگی بد تر ازامروز خواهد بود.اگر غنی واقعن به انتخابات آزاد باور دارد بهتر بود از نامزدی ریاست جمهوری استعفا بدهد تا به اشتراک تمام نیروهای سیاسی و نظارت سازمان ملل و ضمانت کشور های منطقه شورای موقت  ایجاد گردد تا بعد از تاسیس این شورا بطور مسالمت آمیز انتقال قدرت به اراده مردم صورت بگیرد ،ادامه لجاجت های جنون انگیز سیاسی غنی می تواند عواقب خطرناک داشته باشد.تجربه نشان داده است سیاستمداری که به آینده کشور و سرنوشت مردم خود احترام دارد با بلعیدن لجاجت های جنون انگیز و عذر خواهی از مردم ، کشور را از خطر جنگ و فروپاشی نجات داده و مورد عفو و بخشش قرار گرفته اند. بوریس پلستن نخستین رئیس جمهور روسیه با پیروی از سیاست های خود خواهانه و لجاجت با رقبای سیاسی خطر فروپاشی روسیه را مانند شوروی احساس نمود ، اواز مردم عذر خواهی نمود و قدرت را به ولادیمیر پوتین تسلیم نمود واز او خواهش نمود تا روسیه را از خطر فروپاشی نجات بدهد.اگر غنی به آینده افغانستان و صلح پایدار باور دارد باید به خاطر آینده کشور شرایط را برای انتقال قدرت بطور صلح آمیز مساعد بگرداند  در غیر آن به بدنامی بیشتر وی تمام خواهد گردید اما افسوس و هزار افسوس که تا هنوز زمامداران ارگ  بجای درایت و دور اندیشی سیاسی به خاطر لجاجت و خود سری یا دراثر کودتا ها کشته ویا مجبور به فرار گردیده اند . نغمه های”حکومت سازی”  غنی و اطرافیان او به هذیان گویی های بیمار درحال احتضار می ماند. اشرف غنی طبیعت سوداگرانه وخشن دارد و طبیعت او با تساوی طلبی های بشر دوستانه سازگار نیست، اویکه تازی میکند،اطرافیان او عروسک مطیع وسر به زیراند.

دکتور علی احمد کریمی

 

On Sat, Aug 31, 2019 at 7:10 AM Ali Karimi <alikarimi5836@gmail.com> wrote:

لجاجت های سیاسی اشرف غنی در تلویزیون طلوع!