انتحار دیگر‌ : م – اسحاق ثنا

آمد خبر ز کشور از انفجار دیگر 

در خون تپید مردم از انتحار دیگر 

تقدیر ملک ما را با خون شب نوشتند

مارا دیگر چی امید جز شام تار دیگر

با نیش زهر آگین کژدم به جان مردم‌

چسپیده یک نه بلکه صد کفچه مار دیگر 

افتاده ای پریشان در چنگ خشم نادان 

کن خصم خویش برباد آر افتخار دیگر 

دشمن به چنگ ات افتاد درس شکست چنان ده

دیگر به جنگ نآید در کارزار دیگر

یارب به کشور آور از صلح‌ امن دایم 

تا از وطن نگردد مردم فرار دیگر 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا 

۲۰/۰۹/۲۰۱۹