اگر  یکجا نباشیم گرگها همه را می خورند: دکتور علـی احـمد کریمی

  افغانستان با تنوع اقوام مختلف سر زمین رحمت الهی است که در طول تاریخ با عقاید وزبانهای مختلف و با گنجینه های پر افتخار فرهنگی و عشق به آزادی شهره آفاق گردیده است.با وجود تهاجم و تجاوز بزرگترین کشور های جهان  امروز کارشناسان و خبرنگاران دنیا این قلمرو سلحشور و پر از نعمت الهی را بنام قبرستان امپراطوری ها یاد می نمایند که زخمی می شود اما هرگز تسلیم نمیگردد. ما از فضل خداوند کشور زیبا و مردم آزادی دوست داریم، در افغانستان ما قوم تجزیه طلب نداریم  ولی این قلمرو سلحشور در دوران حاکمیت اجیران مزدور  به پرورشگاه کرم های بی قریحه و وادی گرگها تبدیل گردیده است و چهره ای خون آلود و غم انگیز دارد،تعصب های جاهلانه و اختلافات پوشالی قوم گرایی , ملت مارا دچار بیماری مزمن گردانیده است که نمی تواند ازجای خود برخیزد و حرکت نماید،در بی اتفاقی های ما خونهای زیاد جاری گردیده است.

تنها اتفاق و احترام به منافع عمومی میتواند ضامن اقتدار ملی و حافظ امنیت داخلی و بین الملی ما گردد. وحدت ملی زمانی به وجود می اید تا حقوق ومنافع تمام اقوام این کشور بطور برابر و عادلانه تضمین گردد وتمام مردم مانند روح دریک جسم واحد احساس مسئولیت مشترک بخاطر سرنوشت مشترک و منافع مشترک داشته باشند و اگر منافع تمام افراد جامعه برمبنای تساوی طلبی های بشر دوستانه واحترام متقابل در نظر گرفته نشود شرایط و اوضاع برای زندگی مسالمت امیز  مساعد نمیگردد و روزگار ما بد تر از امروز خواهد گردید.جامعه ما مانند سایر جوامع دنیا نیاز مبرم به استراتژیکی احترام متقابل دارد،در احترام متقابل انسانها با وجود گرایشها و سلیقه گوناگون و متفاوت عمراختلافات را بر اساس عقل و منطق کوتاه می گردانند، احزاب سیاسی،انجمن های مدنی و اتحادیه صنفی و مطبوعاتی می توانند برنامه ها و اساس نامه های متفاوت داشته باشند اما از جوهر انسانی مشترک بر خوردارند و باید درزیر یک سقف واحد به خاطر احترام به منافع عمومی متحد گردند، درتاریخ در اثر بی اعتنایی به منافع عمومی، کشور ها و حتی امپراطوری سقوط نموده اند و اگر همه با هم نباشیم گرگان وحشی همه را به تنهایی می خورند. ما در جغرافیایی می ز ییم و می میمریم که اکثریت مردم ما مسلمان اند و طعم آزادی را بدون مطالعه تاریخ جنبش های سیاسی به برکت اسلام از شیر مادر چشیده اند وفطرت آزادی دوست دارند و پیامبر ما می فرمایند” مردم دو قسم اند یا برادر دینی تو هستند ویا در خلقت مانند تو می باشند” تفرقه افگنان وحدت بر علیه منافع عمومی نه تنها دین ندارند بلکه دشمن دین و انسانیت اند و دین بدون انسانیت بی عاطفه تر وبی مهر تر از دنیای حیوانات است،  پیامبر بدترین نشان عذاب الهی را تعصب ،بی اتفاقی و تفرقه افکنی می داند و می فرمایند” با جماعت همراه شو، زیرا گرگ ، گوسفند دور مانده را می خورد” گرگ های مزور که به خوردن گوشت وخون ما عادت نموده اند هرروز در پیش چشم ما برادران و خواهران ما را می خورند وبا تبلیغات بی رمق ، غم شریکی بنام وطن و نقشه کشی های  شیادانه و دشمن تراشی های فرضی  گوسفندانی را قربانی می گیرند و گوسفندان دیگر خیره خیره به قربانیان می نگرند و منتظر اند تا نوبت شان برسد.  اگربخاطر منافع عمومی متحد نگردیم  گرگ ها همه را خواهند خورد .

گوسفندی برد این گرگ معود هر روز

گوسفندان دگر خیره در او می نگرند

دکتورعلی احمد کریمی _ امریکا