وعده ها وخیانت ها به ارتباط بوجود آمدن اسرایل و موضوع فلسطین : لطفاُ به این ویدیو توجه کنید